Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-691/14, Servier in drugi/Komisija

(Zadeva C-176/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath, agents)

Druge stranke v postopku: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Predlogi

Razveljavitev točk 1., 2. in 3. sodbe, s katero so bili razveljavljeni (i) člen 4 Sklepa Komisije C(2014) 4955 z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom uporabe člena 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – perindopril (Servier)] ker ugotavlja sodelovanje družbe Servier z družbo Krka, (ii) člen 7(4)(b) Sklepa, s katerim je naložena globa družbi Servier, ker je sklenila te sporazume, (iii) člen 6 Sklepa, s katerim je bila ugotovljena kršitev člena 102 PDEU in (iv) člen 7(6) Sklepa, ki določa znesek globe, ki je bila družbi Servier naložena v zvezi s to kršitvijo;

razveljavitev sodbe v delu, v katerem so z njo prilogi A 286 in A 287 k tožbi in priloga C 29 k repliki, razglašene za dopustne (točke 1461, 1462 in 1463 sodbe);

dokončna odločitev o tožbi za ugotovitev ničnosti sklepa, ki jo je vložila družba Servier in zavrnitev zahteve družbe Servier za razglasitev ničnosti členov 4, 7(4)(b), 6 in 7(6) Sklepa, ter ugoditev predlogu Komisije za razglasitev prilog A 286 in A 287 k tožbi pred Splošnim sodiščem in priloge C 29 k repliki pred Splošnim sodiščem (točke od 1461 do 1463 sodbe) za nedopustne;

naložitev družbi Servier plačila vseh stroškov tega pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v utemeljitev tožbe navaja prvo serijo pritožbenih razlogov, ki se nanašajo na kršitev člena 101 TFUE [razveljavitev točk 1 in 3 izreka sodbe v delu, v katerem sta z njima za nična razglašena člena 4 in 7(4)(b) sklepa o ugotovitvi, da so trije sporazumi, ki so jih sklenili družba Servier in drugi ter družba Krka pomenili enotno kršitev člena 101 PDEU in naložitev globe družbi Servier].

Prvi pritožbeni razlog za delno razveljavitev se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča, s tem da je štelo, da družba Krka v času zadevnih sporazumov ni pomenila nikakršnega vira konkurenčnega pritiska na družbo Servier.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri preučitvi vsebine in ciljev licenčne pogodbe kot spodbude za družbo Krka, da sprejme omejitve poravnave.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri uporabi koncepta omejevanja konkurence zaradi cilja v smislu člena 101(1) PDEU.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri preučitvi namena strank za uporabo člena 101 PDEU.

Peti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri upoštevanju učinkov – licence – ki spodbujajo konkurenco, na trge, ki ne spadajo na področje kršitve člena 101(1) PDEU, kakor je opredeljeno s sklepom.

Šesti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri preučitvi predmeta dogovora o prenosu.

Sedmi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri uporabi koncepta omejitve konkurence zaradi posledic v smislu člena 101(1), PDEU.

Komisija poleg tega navaja drugo serijo pritožbenih razlogov, ki se nanašajo na kršitev člena 102 PDEU (razveljavitev točk 2 in 3 izreka sodbe v delu v katerem sta z njima za nična razglašena člena 6 in 7(6) sklepa o ugotovitvi, da je družba Servier kršila člen 102 PDEU in naložitvi globe družbi Servier).

Osmi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri preučitvi upoštevanja merila cene pri določitvi trga končnih izdelkov.

Deveti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri preučitvi upoštevanja terapevtske zamenljivosti pri določitvi trga končnih izdelkov.

Deseti pritožbeni razlog se nanaša na nedopustnost nekaterih prilog.

Enajsti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri preučitvi trga tehnologije.

____________