Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgerichts Saarbrücken (Německo) dne 29. ledna 2019 – JC v. Kreissparkasse Saarlouis

(Věc C-66/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgerichts Saarbrücken

Účastníci původního řízení

Žalobce: JC

Žalovaný: Kreissparkasse Saarlouis

Předběžné otázky

Musí být článek 10 odst. 2 písm. p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS1 vykládán v tom smyslu, že mezi nezbytné údaje o „období, během nějž může být takové právo [na odstoupení] vykonáno“ nebo o „jin[ých] podmínk[ách] pro výkon tohoto práva [na odstoupení]“ patří také podmínky týkající se začátku plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Brání článek 10 odst. 2 písm. p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS takovému výkladu, že informace o právu na odstoupení od smlouvy je „jasná“ a „výstižná“, pokud ohledně začátku lhůty pro odstoupení od smlouvy sama v plném rozsahu neuvádí údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro začátek lhůty, nýbrž odkazuje na vnitrostátní právní předpis - v této věci § 492 odst. 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - občanský zákoník) ve znění platném do 12.06.2014 – , které dále odkazuje na další vnitrostátní předpisy - v této věci čl. 247 §§ 3 až 13 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - úvodní zákon k občanskému zákoníku) ve znění platném do 12.06.2014 –, a spotřebitel si tedy musí přečíst mnoho ustanovení v různých zákonech, aby mu bylo jasné, jaké povinné údaje musí být poskytnuty, aby lhůta pro odstoupení od jeho úvěrové smlouvy začala plynout?

    V případě záporné odpovědi na druhou otázku (a v případě, že ohledně odkazu na vnitrostátní právní předpisy neexistují žádné zásadní pochybnosti):

Brání článek 10 odst. 2 písm. p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS takovému výkladu, podle nějž je informace o právu na odstoupení od smlouvy „jasná“ a „výstižná“, pokud odkaz na vnitrostátní zákonný předpis – v projednávané věci § 492 odst. 2 BGB ve znění platném od 30.07.2010 do 12.06.2014 – a další odkaz v něm obsažený – v této věci na čl. 247 §§ 3 až 13 EGBGB ve znění platném od 04.08.2011 do 12.06.2014 – nutně vede k tomu, že spotřebitel musí nad rámec pouhého přečtení zákonné normy provést právní subsumpci – například, zda mu byl úvěr poskytnut za podmínek obvyklých pro smlouvy zajištěné hypotéčním právem a jejich průběžné financování – nebo zda se jedná o propojené smlouvy, aby se dozvěděl, jaké povinné údaje musí být poskytnuty, aby lhůta pro odstoupení od jeho úvěrové smlouvy začala plynout?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 133, s. 66.