Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Saarbrücken (Saksa) on esittänyt 29.1.2019 – JC v. Kreissparkasse Saarlouis

(asia C-66/19)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Saarbrücken

Pääasian asianosaiset

Kantaja: JC

Vastaaja: Kreissparkasse Saarlouis

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 10 artiklan 2 kohdan p alakohtaa tulkittava siten, että tietoihin, jotka on mainittava peruuttamisoikeuden käyttämisen ”määräajasta” tai ”muista ehdoista sen käyttämiselle”, kuuluvat myös edellytykset peruuttamisen määräajan alkamiselle?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 10 artiklan 2 kohdan p alakohta esteenä tulkinnalle, jonka mukaan peruuttamisoikeutta koskevat tiedot ovat ”selkeitä” ja ”tiiviitä”, jos peruuttamisen määräajan alkamisen osalta niissä itsessään ei mainita kaikkia tietoja, jotka määräajan alkamisesta on annettava, vaan viitataan tältä osin kansalliseen säännökseen – käsiteltävässä asiassa siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, jäljempänä BGB) 492 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se oli voimassa 12.6.2014 saakka –, jossa puolestaan viitataan edelleen muihin kansallisiin säännöksiin – käsiteltävässä asiassa siviililain täytäntöönpanosta annetun lain (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, jäljempänä EGBGB) 247 §:n 3–13 momenttiin, sellaisina kuin ne olivat voimassa 12.6.2014 saakka –, ja jos kuluttajan on tästä syystä tutustuttava eri lakikokoelmiin sisältyviin useisiin säännöksiin saadakseen selvyyden siitä, mitkä tiedot luottosopimuksessa on mainittava, jotta hänen luottosopimustaan koskeva peruuttamisen määräaika alkaa?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi (eikä kansallisiin säännöksiin viittaamiselle ole lähtökohtaista estettä):

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 10 artiklan 2 kohdan p alakohta esteenä tulkinnalle, jonka mukaan peruuttamisoikeutta koskevat tiedot ovat ”selkeitä” ja ”tiiviitä”, jos viittaus kansalliseen säännökseen – käsiteltävässä asiassa BGB:n 492 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se oli voimassa 30.7.2010–12.6.2014 –, jossa puolestaan viitataan edelleen muihin kansallisiin säännöksiin – käsiteltävässä asiassa EGBGB:n 247 §:n 3–13 momenttiin, sellaisina kuin ne olivat voimassa 4.8.2011–12.6.2014 –, johtaa väistämättä siihen, että kuluttajan on pelkästään säännöksiin tutustumalla tehtävä oikeudellinen arviointi – esimerkiksi siitä, myönnettiinkö luotto hänelle sopimuksiin, joiden vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen, ja niiden väliaikaiseen rahoittamiseen sovellettavien tavanomaisten ehtojen mukaisesti tai ovatko kyseessä liitännäiset sopimukset – saadakseen selvyyden siitä, mitkä tiedot luottosopimuksessa on mainittava, jotta hänen luottosopimustaan koskeva peruuttamisen määräaika alkaa?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.