Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken (Nemecko) 29. januára 2019 – JC/Kreissparkasse Saarlouis

(vec C-66/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Saarbrücken

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JC

Žalovaná: Kreissparkasse Saarlouis

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 10 ods. 2 písm. p) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS1 vykladať v tom zmysle, že medzi nevyhnutné informácie o „čase“ alebo o „iných podmienkach vykonania práva na odstúpenie od zmluvy“ patria aj podmienky začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy?

V prípade kladnej odpovede na otázku 1:

Bráni článok 10 ods. 2 písm. p) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS výkladu, podľa ktorého informácia o práve na odstúpenie od zmluvy je „zrozumiteľná“ a „stručná“, ak vo vzťahu k začatiu plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy sama neuvádza úplne údaje, ktoré sa majú povinne uviesť na účely začatia plynutia tejto lehoty, ale v tejto súvislosti odkazuje na vnútroštátny právny predpis – v prejednávanom prípade na § 492 ods. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (občiansky zákonník, ďalej len „BGB“) v znení platnom do 12. júna 2014, ktorý ďalej odkazuje na ďalšie vnútroštátne právne predpisy – v prejednávanom prípade na článok 247 § 3 až § 13 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (zákon, ktorým sa zavádza občiansky zákonník, ďalej len „EGBGB“), a preto spotrebiteľ musí prečítať množstvo ustanovení v rôznych právnych predpisoch, aby mu bolo jasné, aké informácie treba povinne uviesť, aby začala plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade jeho zmluvy o úvere?

V prípade zápornej odpovede na otázku 2 (a ak nie sú zásadné výhrady voči odkazu na vnútroštátne právne predpisy):

Bráni článok 10 ods. 2 písm. p) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS výkladu, podľa ktorého informácia o práve na odstúpenie od zmluvy je „zrozumiteľná“ a „stručná“, ak odkaz na vnútroštátny právny predpis – v prejednávanom prípade na § 492 ods. 2 BGB v znení platnom v období od 30. júla 2010 do 12. júna 2014 –, ktorý ďalej odkazuje na ďalšie vnútroštátne právne predpisy – v prejednávanom prípade na článok 247 § 3 až § 13 EGBGB v znení platnom v období od 4. augusta 2011 do 12. júna 2014 –, vedie nutne k tomu, že spotrebiteľ musí okrem prečítania právnych predpisov vykonať aj právnu subsumpciu, napríklad na účely zistenia, či mu bol úver poskytnutý za podmienok, ktoré sú bežné pre zmluvy zabezpečené nehnuteľnosťou a ich dočasné financovanie, alebo, či ide o viazané zmluvy, aby mu bolo jasné, aké informácie treba povinne uviesť, aby začala plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade jeho zmluvy o úvere?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66.