Language of document :

Преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen (Белгия), постъпило на 31 януари 2019  г. — Belgische Staat vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Дело C-73/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van beroep te Antwerpen

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Belgische Staat (белгийската държава), представлявана от Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met de Buitenlandse Handel (Министър по въпросите на заетостта, икономиката и потребителите, отговарящ за външната търговия), Belgische Staat, представлявана от Directeur-Generaal van Algemene Directie Economische Inspectie (генерален директор на Дирекция „Стопански контрол“), Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie (генерален директор на Дирекция „Стопански контрол“)

Ответници: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Преюдициален въпрос

Представлява ли правният спор във връзка с иск — с който се претендира установяване и преустановяване на неправомерни пазарни и/или търговски практики, и който е предявен от името на белгийската държава в съответствие с член 14 от wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (Закон от 30 юли 2013 г. относно препродажбата на входни билети за организирани събития) и в съответствие с член XVII.7 от WER (Кодекс на стопанското право) срещу нидерландски дружества, които предлагат от територията на Нидерландия чрез уебсайтове, основно на белгийски клиенти, препродажба на входни билети за събития, организирани в Белгия — гражданско или търговско дело по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/10121 от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и може ли поради тази причина съдебното решение по такъв правен спор да попадне в приложното поле на този регламент?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).