Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 31. januára 2019 – Belgische Staat zastúpený ministrom práce, hospodárstva a ochrany spotrebiteľov, povereným zahraničným obchodom, Belgische Staat zastúpený generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva hospodárskej inšpekcie a generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva hospodárskej inšpekcie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(vec C-73/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Belgische Staat zastúpený ministrom práce, hospodárstva a ochrany spotrebiteľov, poverený zahraničným obchodom, Belgische Staat zastúpený generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva hospodárskej inšpekcie a generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva hospodárskej inšpekcie

Žalovaní: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Prejudiciálna otázka

Spadá spor, ktorého predmetom je žaloba podaná belgickými štátnymi orgánmi proti holandským spoločnostiam podľa článku 14 zákona z 30. júla 2013 o predaji vstupeniek na podujatia a článku XVII.7 WER (Hospodársky zákonník), ktorou sa navrhuje, aby súd určil, že uvedené spoločnosti sa dopustili protiprávnych praktík na trhu a/alebo obchodných praktík voči spotrebiteľom, a uložil im povinnosť zdržať sa týchto porušení, pričom uvedené spoločnosti z Holandska cez webové stránky ponúkajú ďalší predaj lístkov na podujatia v Belgicku najmä belgickým zákazníkom, pod občianske alebo obchodné veci v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 20121 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a môže rozhodnutie súdu vydané v takom spore z tohto dôvodu patriť do pôsobnosti uvedeného nariadenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).