Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) 31. januarja 2019 – Belgische Staat, ki jo zastopa Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, ki jo zastopa Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Zadeva C-73/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Antwerpen

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Belgische Staat, ki jo zastopa Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, ki jo zastopa Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je spor na podlagi tožbe na podlagi člena 14 zakona z dne 30. julija 2013 o prodaji vstopnic za prireditve in na podlagi člena XVII.7 WER, s katero se predlaga ugotovitev in opustitev protipravnih tržnih in/ali poslovnih praks v razmerju do potrošnikov in ki jo je vložila belgijska država proti nizozemskim družbam, ki se z Nizozemske prek spletnih strani obračajo na pretežno belgijske stranke zaradi preprodaje vstopnic za prireditve v Belgiji, civilna ali gospodarska zadeva v smislu člena 1(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 ter ali je mogoče, da sodna odločba, izdana v takem sporu, zato spada na področje uporabe te uredbe?

____________

1     Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, str.1).