Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 31 januari 2019 – Belgische Staat, företrädd av Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, företrädd av Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie mot Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Mål C-73/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Antwerpen

Parter i det nationella målet

Klagande: Belgische Staat, företrädd av Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, företrädd av Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie

Motparter: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Tolkningsfråga

Ska ett rättsligt förfarande till följd av en talan om fastställelse och förbudsföreläggande avseende otillbörliga marknadsmetoder och/eller affärsmetoder mot konsumenter, som väckts av de belgiska myndigheterna mot nederländska företag som från Nederländerna bedriver andrahandsförsäljning av biljetter till evenemang i Belgien via webbplatser som i huvudsak riktar sig till belgiska kunder, på grundval av artikel 14 i lagen av den 30 juli 2013 om försäljning av evenemangsbiljetter och på grundval av artikel VII.1 WER, betraktas som ett rättsligt förfarande på privaträttens område i den mening som avses i artikel 1.1 i rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 20121 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, och omfattas ett domstolsavgörande i ett sådant rättsligt förfarande därför av tillämpningsområdet för denna förordning?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, s. 1).