Language of document :

Преюдициално запитване от Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Нидерландия), постъпило на 15 януари 2019 г. — Наказателно производство срещу XN

(Дело C-21/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem

Наказателно производство срещу

XN

Преюдициални въпроси

Трябва ли да се приеме, че всяко вещество, което не е страничен продукт по смисъла на Рамковата директива за отпадъците1 , по дефиниция не е и страничен животински продукт по смисъла на Регламента за страничните животински продукти от 2009 г., така че това вещество не е изключено от обхвата на Регламент № 1013/20062 съгласно член 1, параграф 3 от него? Обратно, трябва ли да се приеме, че когато веществото не отговаря на критериите по член 5, параграф 1 от Рамковата директива за отпадъците, не е изключено все пак да попада в обхвата на дефиницията за странични животински продукти по смисъла на Регламента за страничните животински продукти от 2009 г., така че това вещество не попада автоматично в обхвата на Регламент № 1013/2006?

По смисъла на член 1, параграф 3 от Регламент № 1013/2006 какво следва да се разбира под превози, които са предмет на изискванията за одобрение на Регламент № 1774/20023 , понастоящем Регламент № 1069/20094 : означава ли това транспорт на странични животински продукти (от една държава в друга), независимо от коя категория е този материал? Обратно, означава ли това транспорт на материал от посочените в член 48 от Регламента за страничните животински продукти от 2009 г. (по-рано член 8 от Регламент № 1774/2002), който обхваща само странични животински продукти и производни продукти по смисъла на тази разпоредба, тоест материал от категория 1, материал от категория 2 и някои производни продукти, включително преработени животински протеини, получени от материал от категория 3?

Ако по смисъла на член 1, параграф 3, буква г) от Регламент № 1013/2006 под превози, които са предмет на изискванията за одобрение на Регламент № 1774/2002, понастоящем Регламент № 1069/2009, следва да се разбира транспорт на странични животински продукти (от една държава в друга), независимо от коя категория е този материал, трябва ли освен това член 1, параграф 3, буква г) от Регламент № 1013/2006 да се тълкува в смисъл, че се отнася и до превозите на смеси от странични животински продукти и други вещества, и ако е така, има ли значение какво е съотношението между страничните животински продукти и другите вещества в сместа? Обратно, в резултат от смесването му с друго вещество губи ли страничният животински продукт качеството на страничен животински продукт по смисъла на Регламента за страничните животински продукти от 2009 г. и става ли отпадък по смисъла на Регламент № 1013/2006?

____________

1     Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 2008 г., стр. 3).

2     Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172).

3     Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ L 273, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 44, стр. 113).

4     Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 2009 г., стр. 1).