Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nizozemska) 15. januarja 2019 – kazenski postopek zoper XN

(Zadeva C-21/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof Arnhem-Leuuwarden, Sitzungsort Arnhem

Stranka v postopku v glavni stvari

XN

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali snov, ki ni stranski proizvod v smislu Direktive 2008/98/ES1 (Okvirne direktive o odpadkih), po definiciji prav tako ni živalski stranski proizvod v smislu Uredbe o živalskih stranskih proizvodih iz leta 2009, tako da ta snov na podlagi člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1013/20062 ni izključena s področja uporabe slednje? Ali pa ni izključeno, da snov spada pod opredelitev živalskih stranskih proizvodov v smislu Uredbe o živalskih stranskih proizvodih iz leta 2009, če ta snov ne izpolnjuje pogojev iz člena 5(1) Direktive 2008/98/ES, tako da ta snov ne spada samodejno pod Uredbo št. 1013/2006?

Kako je treba razumeti pošiljko, ki je predmet odobritve iz Uredbe (ES) št. 1774/20023 – zdaj Uredba o živalskih stranskih proizvodih iz leta 20094 – v smislu člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1013/2006: ali je z njo mišljen prevoz živalskih stranskih proizvodov (iz ene države v drugo državo) ne glede na to, za katero kategorijo te snovi gre? Ali pa je z njo mišljen prevoz snovi iz člena 48 Uredbe o živalskih stranskih proizvodih iz leta 2009 (prej člen 8 Uredbe [ES] št 1774/2002), ki je omejen na živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode v smislu te določbe, torej snov kategorije 1 in snov kategorije 2 in določene iz njih pridobljene proizvode, vključno s predelanimi živalskimi beljakovinami, pridobljenimi iz snovi kategorije 3?

Če je treba s pošiljko, ki je predmet odobritve iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 – zdaj Uredba (ES) št. 1069/2009 – v smislu člena 1(3)(d) Uredbe (ES) št. 1013/2006 razumeti kot prevoz živalskih stranskih proizvodov (iz ene države v drugo državo) ne glede na to, v katero kategorijo spada ta snov, ali je treba potem člen 1(3)(d) Uredbe (ES) št. 1013/2006 dalje razumeti tako, da so z njim mišljene tudi pošiljke mešanic živalskih stranskih proizvodov in drugih snovi in, če je tako, ali je pri tem upoštevno razmerje živalskih stranskih proizvodov in drugih snovi v mešanici? Ali pa ta živalski stranski proizvod izgubi naravo živalskega stranskega proizvoda v smislu Uredbe o živalskih stranskih proizvodih iz leta 2009 in postane, ker je pomešan z drugo snovjo, odpadek v smislu Uredbe (ES) št. 1013/2006?

____________

1     Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, str. 1).

2     Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, str. 1).

3     Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 37, str. 92).

4     Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, str. 1).