Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. února 2019 společnostmi Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-691/14, Servier a další v. Komise

(Věc C-201/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (zástupci: M. Utges Manley, solicitor, A. Robert, advokátka, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská unie, Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

s ohledem na první až pátý důvod zpochybňující existenci porušení článku 101 SFEU zejména:

zrušil body 4, 5 a 6 výroku rozsudku, který vynesl Tribunál dne 12. prosince 2018 ve věci T-691/14, Servier v. Komise;

zrušil čl. 1 písm. b), čl. 2 písm. b), čl. 3 písm. b) a čl. 5 písm. b) a v důsledku toho i čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 2 písm. b), čl. 7 odst. 3 písm. b) a čl. 7 odst. 5 písm. b) rozhodnutí Komise C(2014) 4955 final ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 TFUE [věc AT.39612 – Périndopril (Servier)], nebo věc vrátil Tribunálu, aby rozhodl od účincích dotčených dohod;

Podpůrně s ohledem na šestý důvod:

zrušil body 4 a 5 výroku rozsudku v rozsahu, v němž potvrzuje závěry rozhodnutí o existenci odlišných protiprávních jednání a o uložení kumulativních pokut za dohody mezi Niche a Matrix, a v důsledku toho zrušil čl. 1 písm. b), čl. 2 písm. b), čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 písm. b) rozhodnutí;

Podpůrněji:

zrušil body 4 a 5 výroku rozsudku a čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 2 písm. b), čl. 7 odst. 3 písm. b), čl. 7 odst. 5 písm. b) rozhodnutí s ohledem na důvody 7.1 a 7.2 zpochybňující opodstatněnost a výši veškerých pokut;

zrušil bod 5 výroku rozsudku a čl. 5 písm. b) a čl. 7 odst. 5 písm. b) rozhodnutí s ohledem na důvod 5.4 týkající se trvání údajného protiprávního jednání a výpočtu pokuty týkající se dohody uzavřené mezi společnostmi Servier a Lupin, a v důsledku toho stanovil pokutu v rámci výkonu pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci.

Každopádně:

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V prvním důvodu kasačního opravného prostředku, který se vztahuje na veškeré dohody, za něž byly uloženy sankce, společnost Servier tvrdí, že rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, jelikož vychází z extenzivního chápání pojmu protiprávní jednání z hlediska účelu, které není v souladu s judikaturou. Podle navrhovatelek nebyl v rozsudku zohledněn nedostatek zkušeností a omezení patentového práva a rozsudek vycházel z mechanického uplatnění kritérií, při kterém nebyl zohledněn kontext a ambivalentní účinky dotčených dohod o smírném urovnání.

Ve druhé důvodu kasačního opravného prostředku, který se rovněž týká veškerých dohod, společnost Servier tvrdí, že v rozsudku byla nesprávně použita judikatura týkající se pojmu potenciální hospodářská soutěž a že vychází z neoprávněného obrácení důkazního břemene.

Třetí důvod vychází z toho, že dohody, které byly uzavřeny téhož dne se společností Matrix, nejsou protisoutěžní z hlediska účelu. Podle společnosti Servier se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když tyto podniky kvalifikoval jako potenciální konkurenty a když platby považoval za škodlivé a nikoli inherentní ve vztahu k smírnému urovnání.

Ve čtvrtém důvodu společnost Servier poukazuje na nesprávná právní posouzení týkající se dohody uzavřené se společností Teva, jež vzhledem k právnímu a hospodářskému kontextu, do kterého uvedená dohoda zapadá, jejích ambivalentních účinků a komplementárního postavení jejích stran, kdy společnost Teva je na rozdíl od společnosti Servier distributorem generik ve Spojeném království, není protisoutěžní z hlediska účelu.

Pátý důvod vychází z nesprávných právních posouzení týkajících se dohody se společností. Tribunál měl posuzovat účinky dohody na základě jejího přinejmenším ambivalentního, ne-li pro-soutěžního dosahu. Podpůrně tvrdí, že vymezení doby protiprávního jednání, a tím i výpočet pokuty, jsou stiženy pochybením.

Společnost Servier podpůrně v šestém důvodu uvádí, že Tribunál měl zrušit rozhodnutí v rozsahu, v němž ukládá sankce za dohodu uzavřenou se společností Matrix vedle dohody uzavřené se společností, i když se nejednalo o odlišná protiprávní jednání.

Ještě podpůrněji se v sedmém důvodu navrhuje zrušení rozsudku v rozsahu, v němž jím byl potvrzen způsob určení pokuty.

____________