Language of document :

Valitus, jonka Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA ovat tehneet 28.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-691/14, Servier ym. v. komissio, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-201/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd ja Les Laboratoires Servier SA (edustajat: Utges Manley, solicitor, A. Robert, advocate sekä J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond ja O. de Juvigny, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Vaatimukset

Ensisijaisesti SEUT 101 artiklan rikkomisen kiistäviin 1–5 valitusperusteeseen nähden vaaditaan

unionin yleisen tuomioistuimen 12.12.2018 asiassa Server v. komissio antaman tuomion T-691/14 tuomiolauselmien 4, 5 ja 6 kumoamista;

komission 9.7.2014 antaman päätöksen C(2014) 4955 final (asia AT.39612 – Perindopriili (Servier)) 1 artiklan b kohdan, 2 artiklan b kohdan, 3 artiklan b kohdan ja 5 artiklan b kohdan ja näin ollen sen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 7 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan kumoamista, tai muussa tapauksessa asian palauttamista unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä lausuisi kyseisten sopimusten vaikutuksista;

Toissijaisesti 6 valitusperusteeseen nähden vaaditaan

valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmien 4 ja 5 kumoamista niiltä osin kuin niissä vahvistetaan päätöksessä esitetyt toteamukset siitä, että olemassa oli ollut Nichen ja Matrixin sopimusten osalta erillisiä rikkomisia kumulatiivisia sakkoja; näin ollen kyseisen päätöksen 1 artiklan b kohta, 2 artiklan b kohta, 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 7 artiklan 2 kohdan b alakohta on kumottava;

lisäksi vaaditaan

valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmien 4 ja 5 ja kyseisen päätöksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 7 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan kumoamista toissijaisesti 7.1 ja 7.2 perusteeseen nähden, joilla riitautetaan kaikkien sakkojen periaate ja määrä;

valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 5 ja kyseisen päätöksen 5 artiklan kohdan ja 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan kumoamista toissijaisesti 5.4 perusteeseen nähden, joka koskee väitetyn rikkomisen kestoa ja Servierin ja Lupinin välillä tehtyyn sopimukseen liittyvää sakkoa, ja näin ollen sakon vahvistamista täyttä tuomiovaltaa käyttäen.

Joka tapauksessa vaaditaan,

että komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä kaikille sanktioiduille sopimuksille yhteisessä valitusperusteessa Servier väittää, että tuomio on oikeudellisesti virheellinen, koska se perustuu tarkoitukseen perustuvan rikkomisen käsitteen laajentavaan ja oikeuskäytännön vastaiseen tulkintaan. Tuomiossa sivuutetaan kokemuksen puuttuminen ja pysyvä rajoitus, ja se perustuu sellaiseen mekaaniseen testiin, jossa ei oteta huomioon kyseisten sovittelumenettelyssä tehtyjen sopimusten asiayhteyttä eikä epäselviä vaikutuksia.

Toisessa perusteessa, joka sekin on yhteinen, Servier katsoo, että tuomiossa on sovellettu väärin potentiaalisen kilpailun käsitettä koskevaa oikeuskäytäntöä ja että se nojautuu perusteettomasti käännettyyn todistustaakkaan.

Kolmannen perusteen mukaan Matrixin ja sen jakelija Nichen kanssa samana päivänä tehdyt sopimukset eivät olleet tarkoitukseltaan kilpailunvastaisia. Servierin mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen pitäessään näitä yrityksiä potentiaalisina kilpailijoina ja katsoessaan maksun haitalliseksi ja sovittelumenettelyyn kuulumattomaksi.

Neljännessä perusteessaan Servier viittaa oikeudellisiin virheisiin Tevan kanssa tehdyssä sopimuksessa, joka ei ollut sen enempää tarkoitukseltaan kilpailunvastainen siihen oikeudelliseen ja taloudelliseen asiayhteyteen nähden, johon se liittyi, tai sen epäselviin vaikutuksiin ja asianomaisten keskinäiseen täydentävyyteen nähden, sillä Teva oli toisin kuin Servier geneeristen tuotteiden jakelija Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Viides peruste perustuu Lupinin kanssa tehtyjä sopimuksia koskeviin oikeudellisiin virheisiin. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tutkia sopimuksen vaikutukset tämän vähintäänkin epäselvän jollei kilpailua suosivan ulottuvuuden vuoksi. Toissijaisesti rikkomisen kestossa ja siis sakon laskennassa on virhe.

Toissijaisesti Servier esittää kuudennessa perusteessa, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt kumota päätös siltä osin kuin Matrixin kanssa tehtyä sopimusta sanktioitiin enemmän kuin Nichen kanssa tehtyä sopimusta, vaikka kyse ei ollut erillisistä rikkomisista.

Vieläkin toissijaisemmin seitsemännessä perusteessa vaaditaan tuomion kumoamista siltä osin kuin siinä hyväksyttiin sakon määrittämistapa.

____________