Language of document :

Žalba koju je 28. veljače 2019. podnio Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-691/14, Servier i dr. protiv Komisije

(predmet C- 201/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (zastupnici: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Zahtjevi

Kao prvo, s obzirom na žalbene razloge 1. do 5. kojima se osporava postojanje povrede članka 101. UFEU-a:

poništiti točke 4., 5. i 6. izreke presude koju je Opći sud donio 12. prosinca 2018. u predmetu T-691/14, Servier/Komisija;

poništiti članak 1. točku (b), članak 2. točku (b), članak 3. točku (b) i članak 5. točku (b) te, posljedično članak 7. stavak 1. točku (b), članak 7. stavak 2. točku (b), članak 7. stavak 3. točku (b) i članak 7. stavak 5. točku (b) odluke Komisije br. C(2014) 4955 final od 9. srpnja 2014. [AT.39.612 – Périndopril (Servier)], ili ako se to ne učini, vratiti predmet Općem sudu na odlučivanje o učincima dotičnih sporazuma;

podredno, s obzirom na žalbeni razlog 6.:

poništiti točke 4. i 5. izreke presude u mjeri u kojoj se njome potvrđuju zaključci odluke o postojanju različitih povreda i kumulativnih novčanih kazni za sporazume Niche i Matrix; posljedično, poništiti članak 1. točku (b), članak 2. točku (b), članak 7. stavak 1. točku (b) i članak 7. stavak 2. točku (b) odluke;

i podredno:

poništiti točke 4. i 5. izreke presude i članak 7. stavak 1. točku (b), članak 7. stavak 2. točku (b), članak 7. stavak 3. točku (b) i članak 7. stavak 5. točku (b) odluke s obzirom na žalbene razloge 7.1 i 7.2 kojima se osporavaju načelo i iznos svih novčanih kazni;

poništiti točku 5. izreke presude i članak 5. točku (b) i članak 7. stavak 5. točku (b) odluke s obzirom na žalbeni razlog 5.4 koji se odnosi na trajanje navodne povrede i izračun novčane kazne u vezi s sporazumom sklopljenim između društava Servier i Lupin i posljedično odrediti novčanu kaznu izvršavajući svoju punu nadležnost.

U svakom slučaju :

naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim žalbenim razlogom, koji je zajednički svim sankcioniranim sporazumima, društvo Servier tvrdi da je presuda pravno pogrešna jer se temelji na širokom poimanju koje nije u skladu sa sudskom praksom o pojmu povrede s obzirom na cilj. Presudom se zanemario izostanak iskustva i očito ograničenje te se ona temeljila na mehaničkom testu koji zanemaruje kontekst i dvojake učinke predmetnih sporazuma o nagodbi.

Drugim žalbenim razlogom, koji je također zajednički, društvo Servier smatra da se presudom pogrešno primjenjuje sudska praksa koja se odnosi na pojam potencijalnog tržišnog natjecanja i da se ona temelji na neosnovanom prebacivanju tereta dokazivanja.

Treći žalbeni razlog temelji se na tvrdnji da sporazumi sklopljeni istog dana s društvom Matrix i njegovim distributerom društvom Niche nisu protivni tržišnom natjecanju s obzirom na cilj. Prema mišljenju društva Servier, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava kvalificiravši te poduzetnike kao potencijalne konkurente i kada je smatrao da su isplate štetne te da nisu svojstvene mirnom rješavanju spora.

Svojim četvrtim žalbenim razlogom, društvo Servier navodi pogreške koje se tiču prava u vezi s sporazumom sklopljenim s društvom Teva, koji više nije protivan tržišnom natjecanju s obzirom na cilj, uzevši u obzir pravni i ekonomski kontekst u kojem se nalazi, njegove dvojake učinke i komplementarnost stranaka, s obzirom na to da je društvo Teva, za razliku od društva Servier, distributer generičkih lijekova u Velikoj Britaniji.

Peti žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava u vezi sa sporazumom s društvom Lupin. Opći sud je trebao ispitati učinke sporazuma zbog njegovog barem dvojakog, ako ne i protutržišnog dosega. Podredno, pogreška zahvaća trajanje povrede, a time i izračun novčane kazne.

Podredno, društvo Servier šestim žalbenim razlogom navodi da je Opći sud trebao poništiti odluku u mjeri u kojoj se njome sankcionira sporazum sklopljen s društvom Matrix, uz onaj potpisan s društvom Niche, iako se nije radilo o različitim povredama.

Još podrednije, sedmi žalbeni razlog odnosi se na zahtjev za poništenje presude u mjeri u kojoj se njome potvrđuje način određivanja novčane kazne.

____________