Language of document :

Odvolanie podané 28. februára 2019: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-691/14, Servier a i./Komisia

(vec C-201/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (v zastúpení: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Návrhy odvolateliek

V prvom rade s ohľadom na odvolacie dôvody 1 až 5 spochybňujúce existenciu porušenia článku 101 ZFEÚ:

zrušiť body 4, 5 a 6 výroku rozsudku Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 vo veci T-691/14, Servier/Komisia,

zrušiť článok 1 písm. b), článok 2 písm. b), článok 3 písm. b), článok 5 písm. b) a v dôsledku toho článok 7 ods. 1 písm. b), článok 7 ods. 2 písm. b), článok 7 ods. 3 písm. b) a článok 7 ods. 5 písm. b) rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 [vec AT.39.612 – Perindopril (Servier)] alebo inak vec vrátiť Všeobecnému súdu, aby rozhodol o účinkoch predmetných dohôd,

subsidiárne s ohľadom na odvolací dôvod 6:

zrušiť body 4 a 5 výroku rozsudku v rozsahu, v akom sa ním potvrdzujú závery rozhodnutia týkajúce sa existencie samostatných porušení a kumulatívnych pokút za dohody Niche a Matrix; v dôsledku toho zrušiť článok 1 písm. b), článok 2 písm. b), článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 2 písm. b) rozhodnutia,

a subsidiárne:

zrušiť body 4 a 5 výroku rozsudku a článok 7 ods. 1 písm. b), článok 7 ods. 2 písm. b), článok 7 ods. 3 písm. b) a článok 7 ods. 5 písm. b) rozhodnutia s ohľadom na odvolacie dôvody 7.1 a 7.2 spochybňujúce podstatu a výšku všetkých pokút,

zrušiť bod 5 výroku rozsudku, článok 5 písm. b) a článok 7 ods. 5 písm. b) rozhodnutia s ohľadom na odvolací dôvod 5.4 týkajúci sa doby trvania údajného porušovania a výpočtu pokuty týkajúcej sa dohody uzatvorenej medzi spoločnosťami Servier a Lupin a v dôsledku toho stanoviť pokutu v rámci výkonu neobmedzenej právomoci,

a v každom prípade:

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého odvolacieho dôvodu, ktorý sa vzťahuje na všetky sankcionované dohody, Servier tvrdí, že rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia v rozsahu, v akom je založený na extenzívnom chápaní pojmu porušenie z hľadiska cieľa, ktoré nie je v súlade s judikatúrou. Rozsudok prehliada neexistenciu skúsenosti a zjavného obmedzenia a vychádza z mechanického preskúmania, ktoré nezohľadňuje kontext a dvojaké účinky predmetných dohôd o urovnaní.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu, ktorý sa tiež vzťahuje na všetky dohody, Servier zastáva názor, že rozsudok vychádza z nesprávneho uplatnenia judikatúry týkajúcej sa pojmu potenciálna hospodárska súťaž a že spočíva na neoprávnenom obrátení dôkazného bremena.

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že dohody uzatvorené v ten istý deň so spoločnosťou Matrix a jej distribútorom Niche nie sú protisúťažné z hľadiska cieľa. Podľa spoločnosti Servier sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď tieto podniky kvalifikoval ako potenciálnych konkurentov a keď platby považoval za škodlivé a nesúvisiace s urovnaním.

V rámci svojho štvrtého odvolacieho dôvodu Servier uvádza nesprávne právne posúdenia týkajúce sa dohody uzatvorenej so spoločnosťou Teva, ktorá nie je ani protisúťažná z hľadiska cieľa vzhľadom na právny a hospodársky kontext, do ktorého patrí, jej dvojaké účinky a vzájomné dopĺňanie sa strán, keďže Teva je na rozdiel od spoločnosti Servier distribútorom generík v Spojenom kráľovstve.

Piaty odvolací dôvod je založený na nesprávnych právnych posúdeniach týkajúcich sa dohody so spoločnosťou Lupin. Všeobecný súd mal preskúmať účinky dohody z dôvodu jej prinajmenšom dvojakého, ak nie pro-súťažného dosahu. Subsidiárne sa nesprávne posúdenie týka doby trvania porušenia, a teda výpočtu pokuty.

Subsidiárne Servier v rámci šiesteho odvolacieho dôvodu uvádza, že Všeobecný súd mal rozhodnutie zrušiť v rozsahu, v akom sankcionuje dohodu uzatvorenú so spoločnosťou Matrix popri dohode podpísanej so spoločnosťou Niche, hoci nešlo o samostatné porušenia.

Subsidiárnejšie sa siedmy odvolací dôvod venuje návrhu na zrušenie rozsudku v rozsahu, v akom sa ním potvrdzuje spôsob určenia pokuty.

____________