Language of document :

Pritožba, ki so jo Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA vložile 28. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-691/14, Servier in drugi/Komisija

(Zadeva C-201/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnice: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (zastopniki: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Predlogi

Pritožnica Sodišču primarno predlaga, naj glede na pritožbene razloge od 1 do 5, ki nasprotujejo obstoju kršitve člena 101 PDEU:

Razveljavi točke 4, 5 in 6 izreka sodbe Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-691/14, Servier/Komisija;

Razglasi ničnost členov 1(b), 2(b), 3(b) in 5(b) ter posledično členov 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) in 7(5)(b) Sklepa Komisije št. C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 [AT.39.612 – Périndopril (Servier)], ali zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči o učinku zadevnih sporazumov;

Podredno, glede na pritožbeni razlog 6:

Razveljavi točki 4 in 5 izreka sodbe v delu, v katerem so potrjene ugotovitve iz Sklepa v zvezi z obstojem ločenih kršitev in kumulativnih glob za sporazume Niche in Matrix; posledično, razglasi ničnost členov 1(b), 2(b), 7(1)(b) in 7(2)(b) Sklepa;

Podredno:

Razveljavi točki 4 in 5 izreka sodbe ter razglasi ničnost členov 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) in 7(5)(b) Sklepa glede na pritožbena razloga 7.1 in 7.2, ki izpodbijata načelo in vsoto vseh glob;

Razveljavi točko 5 izreka sodbe ter razglasi ničnost členov 5(b) in 7(5)(b) Sklepa glede na pritožbeni razlog 5.4 v zvezi s trajanjem zatrjevane kršitve in izračunom zneska globe, ki se nanaša na sporazum med družbama Servier in Lupin, in posledično pri izvajanju svoje neomejene pristojnosti določi globo.

V vsakem primeru pa:

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Servier s prvim pritožbenim razlogom, skupnim vsem sankcioniranim sporazumom, trdi, da je sodba v pravnem pogledu nepravilna, ker temelji na široki – in neskladni s sodno prakso – razlagi pojma kršitve glede na cilj. Sodba naj ne bi upoštevala pomanjkanja izkušenj in očitnih omejitev in naj bi temeljila na mehanskem preizkusu, brez upoštevanja konteksta in ambivalentnih učinkov zadevne sporazumne rešitve spora.

Z drugim pritožbenim razlogom, ki je prav tako vseobsegajoč, družba Servier meni, da je v sodbi napačno uporabljena sodna praksa v zvezi s pojmom potencialne konkurence in da temelji na neupravičeno obrnjenem dokaznem bremenu.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na to, da sporazumi, sklenjeni na isti dan z družbo Matrix in njenim distributerjem, družbo Niche, po cilju niso protikonkurenčni. Po mnenju družbe Servier je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je ta podjetja opredelilo kot potencialne konkurente in ker je štelo, da so plačila škodljiva in nepovezana s sporazumno rešitvijo spora.

Družba Servier s četrtim pritožbenim razlogom zatrjuje napačno uporabo prava v zvezi s sporazumom, sklenjenim z družbo Teva, ki prav tako naj ne bi bil protikonkurenčen po cilju, glede na pravne in ekonomske okoliščine, v katere je umeščen, njegove ambivalentne učinke in dopolnjevanje strank, pri čemer je družba Teva, v nasprotju z družbo Servier, distributer generičnih zdravil v Združenem kraljestvu.

Peti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava v zvezi s sporazumom, sklenjenim z družbo Lupin. Splošno sodišče bi moralo preučiti učinke sporazuma zaradi njegovega vsaj ambivalentnega, če ne celo konkurenčnega obsega. Podredno naj bi napačna uporaba vplivala na trajanje kršitve in s tem na izračun globe.

Podredno družba Servier v šestem pritožbenem razlogu navaja, da bi moralo Splošno sodišče odločbo razveljaviti v delu, v katerem sankcionira sporazum, sklenjen z družbo Matrix, poleg tistega, ki je bil podpisan z družbo Niche, čeprav ni šlo za ločeni kršitvi.

Še bolj podredno, se sedmi pritožbeni razlog nanaša na predlog za razveljavitev sodbe v delu, v katerem je potrdila način določitve globe.

____________