Language of document :

Överklagande ingett den 28 februari 2019 av Servier SAS, Servier Laboratories Ltd och Les Laboratoires Servier SA av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 12 december 2018 i mål T-691/14, Servier m.fl. mot kommissionen

(Mål C-201/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd och Les Laboratoires Servier SA (ombud: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond och O. de Juvigny, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Klagandenas yrkanden

I första hand, med hänsyn till grunderna 1‒5, i vilka klagandena bestrider att artikel 101 FEUF åsidosatts, yrkas att domstolen ska

upphäva punkterna 4, 5 och 6 i domskälen i den dom som tribunalen meddelade den 12 december 2018 i mål T-691/14, Servier m.fl. mot kommissionen, och

ogiltigförklara artiklarna 1 b, 2 b, 3 b och 5 b, och följaktligen även artikel 7.1 b, 7.2 b, 7.3 b och 7.5 b i kommissionen beslut nr C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014 (ärende AT.39612 – Perindopril (Servier)), eller återförvisa målet till tribunalen för en förnyad prövning vad avser de aktuella avtalens verkningar.

I andra hand, med hänsyn till grund 6, yrkas att domstolen ska

upphäva punkterna 4 och 5 i domskälen i den överklagade domen i den del tribunalen bekräftat det omtvistade beslutets slutsatser om separata överträdelser och kumulativa böter för Niche- och Matrix-avtalen, och följaktligen ogiltigförklara artiklarna 1 b, 2 b, 7.1 b, 7.2 i beslutet.

Alternativt yrkas att domstolen ska

upphäva punkterna 4 och 5 i domskälen i den överklagade domen och ogiltigförklara artikel 7.1 b, 7.2 b, 7.3 b och 7.5 b i beslutet, med hänsyn till grund 7.1 och 7.2, i vilken klagandena bestrider den princip som tillämpats och samtliga bötesbelopp, och

upphäva punkt 5 i domslutet i den överklagade domen och ogiltigförklara artiklarna 5 b och 7.5 b i beslutet, med hänsyn till grund 5.4, som rör den påstådda överträdelsens längd och hur böterna beräknats vad avser avtalet mellan Servier och Lupin, och med hänsyn härtill fastställa bötesbelopp med stöd av sin obegränsade behörighet, samt,

under alla omständigheter,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I den första grunden, som är gemensam för samtliga bötfällda avtal, hävdar Servier att den överklagade domen bygger på felaktig rättstillämpning, eftersom tribunalen tolkat begreppet överträdelse genom syfte för extensivt och på ett sätt som strider rättspraxis. I domen beaktas inte att det inte finns bevis på en klar konkurrensbegränsning. Analysen bygger på ett mekaniskt test utan hänsyn till kontexten och det är oklart vad de aktuella avtalen har för verkan.

I den andra grunden, som också är gemensam, anser Servier att tribunalen i domen har missförstått rättspraxis rörande begreppet potentiell konkurrens. Tribunalen har felaktigt vänt på bevisbördan.

Den tredje grunden rör att de förlikningar som ingicks samma dag mellan Matrix och dess distributör Niche inte är konkurrensbegränsande genom syfte. Enligt Servier har tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att beteckna dessa företag som potentiella konkurrenter och genom att anse att betalningarna var skadliga och att de ligger utanför förlikningen.

Servier hävdar i sin fjärde grund att domen bygger på felaktig rättstillämpning vad gäller avtalet med Teva, vilket inte heller det är konkurrensbegränsande genom syfte med hänsyn till dess juridiska och ekonomiska sammanhang, dess oklara verkningar och att parterna kompletterar varandra; Teva är, till skillnad från Servier, en leverantör av generika i Förenade kungariket.

Den femte grund rör felaktig rättstillämpning vad avser avtalet med Lupin. Tribunalen borde ha undersökt avtalets verkningar med hänsyn till att dess innebörd är tvetydig eller till och med konkurrensfrämjande. Alternativt innehåller domen felaktig rättstillämpning vad avser överträdelsens varaktighet, vilket påverkat beräkningen av bötesbeloppet.

I den sjätte grunden gör Servier alternativt gällande att tribunalen borde ha ogiltigförklarat det omtvistade beslutet i den del avtalet med Matrix omfattas förutom avtalet med Niche, trots att det inte rörde sig om separata överträdelser.

Den sjunde grunden rör, i sista hand, upphävande av den överklagade domen i den del sättet att bestämma bötesbeloppet godtas.

____________