Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 30.1.2019 – KD v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(asia C-67/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: KD

Vastapuoli: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko perusoikeuskirjan 47 artiklaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 31 artiklaa (ns. menettelydirektiivi) tulkita Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklan valossa siten, että jäsenvaltion voidaan katsota takaavan tehokkaat oikeussuojakeinot siinäkin tapauksessa, etteivät sen tuomioistuimet voi muuttaa turvapaikkamenettelyissä tehtyjä päätöksiä vaan ainoastaan kumota ne ja määrätä uuden menettelyn aloittamisesta?

Voidaanko perusoikeuskirjan 47 artiklaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 31 artiklaa (ns. menettelydirektiivi) tulkita Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklan valossa siten, että niiden mukainen on jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään yhdestä yhteensä 60 päivän mittaisesta pakottavasta määräajasta turvapaikka-asioiden tuomioistuinmenettelyjä varten riippumatta yksittäistapauksissa vallitsevista olosuhteista ja ottamatta huomioon asiaan liittyviä erityispiirteitä ja mahdollisia näyttövaikeuksia?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).