Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. janvārī iesniedza Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem (Nīderlande) – kriminālprocess pret YO

(Lieta C-22/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

YO

Prejudiciālie jautājumi

Vai viela, kas nav blakusprodukts Direktīvas 2008/98/EK 1 – Atkritumu pamatdirektīvas – nozīmē, per definitionem nav arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukts 2009. gada Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regulas nozīmē, tādēļ šī viela saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 2 1. panta 3. punktu netiek izslēgta no pēdējās minētās regulas piemērošanas jomas? Vai arī ir iespējams, ka, ja šī viela neatbilst Direktīvas 2009/98/EK 5. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, uz to attiecas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu definīcija 2009. gada Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regulas nozīmē, tādēļ šai vielai nav automātiski piemērojama Regula (EK) Nr. 1013/2006?

Kā Regulas (EK) Nr. 1013/2006 1. panta 3. punkta nozīmē ir jāinterpretē atkritumu sūtījumi, uz kuriem attiecas Regulā (EK) Nr. 1774/2002 3 – tagad 2009. gada Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula 4 – paredzētās apstiprināšanas prasības: Vai ar to ir domāta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārvadāšana (no vienas valsts uz citu valsti), neatkarīgi no tā, kurā kategorijā attiecīgais materiāls ietilpst? Vai arī ar to ir domāta 2009. gada Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regulas 48. pantā (iepriekš – Regulas [EK] Nr. 1774/2002 8. pants) minētā materiāla pārvadāšana, kas attiecas vien uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, tātad pirmās kategorijas materiālu, otrās kategorijas materiālu un konkrētiem atvasinātiem produktiem, tostarp, pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas atvasinātas no trešās kategorijas materiāla?

Ja Regulas (EK) Nr. 1013/2006 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta nozīmē ar atkritumu sūtījumiem, uz kuriem attiecas Regulā (EK) Nr. 1774/2002 – tagad 2009. gada Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula – paredzētās apstiprināšanas prasības, ir jāsaprot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārvadāšana (no vienas valsts uz citu valsti), neatkarīgi no tā, kurā kategorijā attiecīgais materiāls ietilpst, vai šādā gadījumā Regulas (EK) Nr. 1013/2006 1. panta 3. punkta d) apakšpunkts vēl ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir domāti dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un citu vielu maisījumu sūtījumi, un, ja tā, vai nozīme ir dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārējo vielu proporcijai maisījumā? Vai arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukts zaudē savu raksturu kā dzīvnieku izcelsmes blakusprodukts 2009. gada Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regulas nozīmē un maisījuma ar citu vielu rezultātā ir uzskatāms par atkritumiem Regulas (EK) Nr. 1013/2006 nozīmē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV 2008, L 312, 3. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV 2006, L 190, 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1774/2002 (2002. gada 3. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (OV 2002, L 273, 1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV 2009, L 300, 1. lpp.).