Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederländerna) den 15 januari 2019 – brottmål mot YO

(Mål C-22/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

YO

Tolkningsfrågor

Är ett ämne som inte är en biprodukt, i den mening som avses i ramdirektivet1 om avfall (direktiv 2008/98), per definition inte heller en animalisk biprodukt, i den mening som avses i 2009 års förordning om animaliska biprodukter (förordning nr 1069/2009), så att detta ämne enligt artikel 1.3 i avfallstransportförordningen2 (förordning nr 1013/2006) inte kan omfattas av tillämpningsområdet för avfallstransportförordningen? Eller kan ett ämne omfattas av definitionen av animaliska biprodukter, i den mening som avses i 2009 års förordning om animaliska biprodukter, om detta ämne inte uppfyller villkoren i artikel 5.1 i ramdirektivet om avfall, så att detta ämne inte automatiskt omfattas av avfallstransportförordningen?

Hur ska den transport som omfattas av kraven på godkännande i förordning (EG) nr 1774/20023 – nu förordning (EG) nr 1069/20094 – i den mening som avses i artikel 1.3 i avfallstransportförordningen förstås? Avses härmed transport (mellan ett land och ett annat land) av animaliska biprodukter, oavsett kategori eller material? Eller avses transport av sådant material som avses i artikel 48 i 2009 års förordning om animaliska biprodukter (tidigare artikel 8 i förordning nr 1774/2002), vilket är begränsat till animaliska biprodukter eller produkter som framställts därav, i den mening som avses i denna bestämmelse, nämligen kategori 1-material och kategori 2-material, och vissa produkter som framställts därav, inbegripet bearbetat animaliskt protein som framställts av kategori 3-material?

Om den transport som omfattas av kraven på godkännande i förordning (EG) nr 1774/2002 – nu förordning (EG) nr 1069/2009 – i den mening som avses i artikel 1.3 d i avfallstransportförordningen ska förstås så, att med denna avses transport (mellan ett land och ett annat land) av animaliska biprodukter, oavsett vilken kategori detta material tillhör, ska artikel 1.3 d i avfallstransportförordningen i så fall tolkas så, att därmed även avses transport av blandningar av animaliska biprodukter och andra ämnen och – om så är fallet – är förhållandet mellan mängden animaliska biprodukter och mängden andra ämnen härvidlag relevant? Eller förlorar en animalisk biprodukt sin karaktär av animalisk biprodukt, i den mening som avses i 2009 års förordning om animaliska biprodukter, och blir denna animaliska biprodukt till avfall, i den mening som avses i avfallstransportförordningen, om den blandas med ett annat ämne?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 2006, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EGT L 273, 2002, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 2009, s. 1).