Language of document :

A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2018. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Telenor Magyarország Zrt. kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(C-807/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Telenor Magyarország Zrt.

Alperes: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: Rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése szerint értelmezendő-e az internet-hozzáférési szolgáltató és a végfelhasználó azon kereskedelmi megállapodása, amely alapján az internet-hozzáférési szolgáltató a végfelhasználó részére bizonyos alkalmazások tekintetében nullás díjszabást alkalmaz (vagyis az adott alkalmazás által generált forgalom az esetleges adatfogyasztásba nem számít bele, azt az adatkeret elfogyását követően sem lassítja), és a megkülönböztetést kizárólag a végfelhasználóval kötött kereskedelmi megállapodásban foglalt feltételek szerint, annak keretei között, kizárólag e végfelhasználó irányában gyakorolja, a kereskedelmi megállapodásban nem részes végfelhasználóval szemben azonban nem?

Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a Rendelet 3. cikkének (3) bekezdését, hogy a jogsértés megállapításához, figyelemmel a Rendelet (7) preambulumbekezdésére is, szükséges annak hatás- és piacalapú vizsgálata, hogy az internet-hozzáférési szolgáltató intézkedései ténylegesen korlátozzák-e és milyen mértékben a végfelhasználónak a Rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogait?

Az 1–2. kérdéstől függetlenül, úgy kell-e értelmezni a Rendelet 3. cikkének (3) bekezdését, hogy az ebben meghatározott tilalom általános és objektív, azaz ez alapján tiltott minden olyan forgalomszabályozási intézkedés, amely különbséget tesz az egyes internetes tartalmak között attól függetlenül, hogy az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltató egyébként ezt megállapodás, kereskedelmi gyakorlat vagy egyéb magatartása útján teszi-e?

A 3. kérdésre adott igenlő válasz esetén további piaci- és hatásvizsgálatok elvégzése nélkül is megállapítható-e önmagában a megkülönböztetés tényénél fogva a Rendelet 3. cikkének (3) bekezdésébe ütközés, és ezért a Rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésének való megfelelés vizsgálata okafogyott ilyen esetben?

____________

1 HL 2015, L 310., 1. o.