Language of document :

Преюдициално запитване от Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 11 декември 2018 г. — WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(Дело C-777/18)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: WO

Ответник: Vas Megyei Kormányhivatal

Преюдициални въпроси

1)    Представлява ли ограничение, противоречащо на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), национална правна уредба като разглежданата в главното производство, в която при възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване се изключва възможността за разрешаване a posteriori на здравното обслужване, предоставено в друга държава членка без предварително разрешение, дори да съществува реален риск от необратимо влошаване на здравословното състояние на пациента, ако се чака предварителното разрешение?

2)    Съответства ли на принципите на необходимост и на пропорционалност, установени в член 8, параграф 1 от Директива 2011/24/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, и на принципа на свободно движение на пациенти разрешителната система на държава членка, в която при възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване се изключва възможността за разрешаване a posteriori, дори да съществува реален риск от необратимо влошаване на здравословното състояние на пациента, ако се изчака предварителното разрешение?

3)    Съответства ли на изискването, установено в член 9, параграф 3 от Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, за разумен срок на процедурата — отчитащ конкретното здравословно състояние, спешността и индивидуалните обстоятелства — национална правна уредба, в която независимо от здравословното състояние на направилия искането пациент процедурният срок за издаването на предварителното разрешение от компетентния орган е определен на 31 дена, а за отказа за издаването му на 23 дена? Във връзка с искането органът може да провери дали съответното обслужване се покрива от системата за социална сигурност и ако е така, проверява дали може да бъде предоставено в рамките на оправдан от медицинска гледна точка срок от финансиран с публични средства доставчик на здравно обслужване, а ако не е така, проверява качеството, безопасността и съотношение разход—ефективност на обслужването, предоставяно от посочения от пациента доставчик.

4)    Трябва ли член 20, параграф 1 от Регламент (EО) № 883/20042 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност да се тълкува в смисъл, че възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване може да се претендира само ако пациентът подаде искане за предварително разрешение до компетентната институция? Или пък в такъв случай член 20, параграф 1 сам по себе си не изключва възможността искане за разрешение да се подаде a posteriori с цел възстановяване на разходите?

5)    Попада ли в приложното поле на член 20, параграф 1 от Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност хипотеза, в която пациентът се придвижва до друга държава членка, след като му е определен конкретен час за медицински преглед и евентуален час за възможна медицинска операция или манипулация в деня след медицинския преглед, и поради здравословното състояние на пациента медицинската операция или манипулация действително се извършва? Възможно ли е в този случай за целите на член 20, параграф 1 искане за разрешение да се подаде a posteriori, за да бъдат възстановени разходите?

6)    Попада ли в обхвата на понятието „лечение по график“ — по смисъла на член 26 от Регламент (ЕО) № 987/20093 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност — хипотеза, в която пациентът се придвижва до друга държава членка, след като му е определен конкретен час за медицински преглед и евентуален час за възможна медицинска операция или манипулация в деня след медицинския преглед, и поради здравословното състояние на пациента медицинската операция или манипулация действително се извършва? Възможно ли е в този случай за целите на член 26 искане за разрешение да се подаде a posteriori, за да бъдат възстановени разходите? Ако лечението е спешно и жизнено необходимо, както се посочва в член 26, параграф 3, правната уредба също ли изисква предварително разрешение в хипотезата по член 26, параграф 1?

____________

1 ОВ L 88, 2011 г., стр. 45.

2 ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.

3 ОВ L 284, 2009 г., стр. 1.