Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 11. detsembril 2018 – WO versus Vas Megyei Kormányhivatal

(kohtuasi C-777/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: WO

Vastustaja: Vas Megyei Kormányhivatal

Eelotsuse küsimused

1.    Kas niisugune vaidlusalune liikmesriigi õigusnorm nagu põhikohtuasjas, mis välistab seoses piiriülese tervishoiu kulude hüvitamisega ilma eelneva loata teises liikmesriigis arstiabi osutamise tagantjärele lubamise võimaluse, ka juhul, kui eelneva loa ootamise korral on tegelik oht, et patsiendi terviseseisund pöördumatult halveneb, on Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 56 vastuolus olev piirang?

2.    Kas liikmesriigi loasüsteem, mis välistab seoses piiriülese tervishoiu kulude hüvitamisega tagantjärele loa andmise võimaluse, ka juhul, kui eelneva loa ootamise korral on tegelik oht, et patsiendi terviseseisund pöördumatult halveneb, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivi 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius1 artikli 8 lõikes 1 sätestatud vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega ning patsientide vaba liikumise põhimõttega?

3.    Kas liikmesriigi õigusnorm, mis näeb taotleva patsiendi tervislikust seisundist olenemata ette pädeva asutuse eelneva loa andmiseks 31 päeva pikkuse ja loa andmisest keeldumiseks 23 päeva pikkuse menetlustähtaja, vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivi 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius artikli 9 lõikes 3 sätestatud, konkreetset terviseseisundit ning kiireloomulisust ja juhtumi eripära arvestava mõistliku menetlustähtaja nõudele? Kas ametiasutus võib taotluse puhul kontrollida, kas tervishoiuteenus on sotsiaalkindlustuses kindlustatud, ja kui see on sotsiaalkindlustuses kindlustatud, siis kas seda teenust võib osutada meditsiiniliselt põhjendatud tähtaja jooksul riiklikest vahenditest rahastatav tervishoiuteenuse osutaja, samas kui juhul, kui see ei ole sotsiaalkindlustuses kindlustatud, analüüsib ta patsiendi nimetatud teenuseosutaja osutatava tervishoiuteenuse kvaliteeti, ohutust ja kuluefektiivsust?

4.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta2 artikli 20 lõiget 1 võib tõlgendada nii, et piiriülese tervishoiu kulude hüvitamist saab taotleda ainult siis, kui patsient esitab pädevale asutusele eelneva loa taotluse? Või artikli 20 lõige 1 ei välista iseenesest sellisel juhul võimalust esitada kulude hüvitamiseks loataotlus tagantjärele?

5.    Kas juhtum, kus patsient suundub teise liikmesriiki nii, et ta on saanud konkreetse vastuvõtuaja arstlikule läbivaatusele ning võimalikule operatsioonile või meditsiiniprotseduurile järgmisel päeval pärast arsti vastuvõttu esialgse vastuvõtuaja, kuid patsiendi tervisliku seisundi tõttu operatsioon või meditsiiniprotseduur tõepoolest toimub, kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta artikli 20 lõike 1 kohaldamisalasse? Kas sel juhul on artikli 20 lõike 1 alusel võimalik esitada loataotlus kulude hüvitamiseks tagantjärele?

6.    Kas juhtum, kus patsient suundub teise liikmesriiki nii, et ta on saanud konkreetse vastuvõtuaja arstlikule läbivaatusele ja võimalikule operatsioonile või meditsiiniprotseduurile järgmisel päeval pärast arstivastuvõttu esialgse vastuvõtuaja, kuid patsiendi tervisliku seisundi tõttu operatsioon või meditsiiniprotseduur tõepoolest toimub, kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord3 , artikli 26 mõiste „plaaniline ravi“ alla? Kas sel juhul on artikli 26 alusel võimalik esitada loataotlus kulude hüvitamiseks tagantjärele? Kas artikli 26 lõikes 1 sätestatud eelnev luba on õigusnormidega nõutav ka artikli 26 lõikes 3 osutatud kiireloomulise ja elutähtsa ravi puhul?

____________

1 ELT 2011, L 88, lk 45.

2 ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.

3 ELT 2009, L 284, lk 1.