Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 11.12.2018 – WO v. Vas Megyei Kormányhivatal

(asia C-777/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WO

Vastapuoli: Vas Megyei Kormányhivatal

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 56 artiklan vastaiseksi rajoitukseksi katsottava pääasiassa kyseessä oleva jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan rajatylittävän terveydenhuollon palvelun kustannusten korvaamisen osalta kielletään ilman ennakkolupaa toisessa jäsenvaltiossa suoritetun terveydenhuoltopalvelun osalta mahdollisuus jälkikäteen myönnettävään lupaan sellaisessakin tilanteessa, jossa ennakkoluvan odottaminen merkitsee todellista vaaraa siitä, että potilaan terveydentila heikentyy peruuttamattomasti?

Onko jäsenvaltion soveltama sellainen ennakkolupajärjestelmä potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa 9.3.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU1 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen välttämättömyyttä ja oikeasuhteisuutta koskevien periaatteiden sekä potilaiden vapaan liikkuvuuden periaatteen mukainen, jossa rajatylittävän terveydenhuollon palvelun kustannusten korvaamisen osalta kielletään mahdollisuus jälkikäteen myönnettävään lupaan sellaisessakin tilanteessa, jossa ennakkoluvan odottaminen merkitsee todellista vaaraa siitä, että potilaan terveydentila heikentyy peruuttamattomasti?

Onko sellainen kansallinen lainsäädäntö potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa 9.3.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU 9 artiklan 3 kohdassa säädettyjen niiden kohtuullista määräaikaa koskevien vaatimusten mukainen, jotka edellyttävät potilaan terveydentilan, hoidon kiireellisyyden ja tilanteessa vallitsevien yksittäisten olosuhteiden huomioon ottamista, jossa säädetään lupaa hakeneen potilaan terveydentilasta riippumatta 31 päivän määräajasta, jota toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava myönteisen lupapäätöksen osalta ja 23 päivän määräajasta luvan hylkäävän päätöksen osalta? Viranomainen voi hakemuksen osalta tutkia, korvataanko hoitopalvelu sosiaaliturvavakuutuksesta, ja jos korvataan, kykeneekö valtion varoista rahoitetun julkisen terveydenhuollon palveluntarjoaja suorittamaan palvelun lääketieteellisesti arvioituna asianmukaisessa määräajassa, ja mikäli näin ei ole, viranomainen tekee arvion potilaan ilmoittaman terveydenhuollon palveluntarjoajan suorittaman hoitopalvelun laadusta, turvallisuudesta ja kustannustehokkuudesta.

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 883/2004/EY2 20 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että rajatylittävän terveydenhuollon palvelun kustannusten korvaamista voidaan vaatia vain siinä tapauksessa, että potilas on tehnyt ennakkolupahakemuksen toimivaltaiselle laitokselle? Vai sulkeeko 20 artiklan 1 kohta tällaisessa tapauksessa pois mahdollisuuden lupahakemuksen tekemiseen jälkikäteen korvauksen saamiseksi?

Kuuluuko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 883/2004/EY 20 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan tapaus, jossa potilas matkustaa toiseen jäsenvaltioon varaamaansa lääkärin tutkimusta varten ja leikkaukseen, saatuaan tutkimusta seuraavaksi päiväksi mahdollista kirurgista toimenpidettä varten ajan, tilanteessa, jossa leikkaus todellisuudessa suoritetaan potilaan terveydentilan vuoksi? Voiko 20 artiklan 1 kohta tällaisessa tapauksessa tarjota mahdollisuuden lupahakemuksen tekemiseen jälkikäteen korvauksen saamiseksi?

Kuuluuko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20093 26 artiklassa tarkoitetun erikseen määritellyn hoidon alaan tapaus, jossa potilas matkustaa toiseen jäsenvaltioon varaamaansa lääkärin tutkimusta varten ja leikkaukseen, saatuaan tutkimusta seuraavaksi päiväksi mahdollista kirurgista toimenpidettä varten ajan, tilanteessa, jossa leikkaus todellisuudessa suoritetaan potilaan terveydentilan vuoksi? Voiko 26 artikla tällaisessa tapauksessa tarjota mahdollisuuden lupahakemuksen tekemiseen jälkikäteen korvauksen saamiseksi? Edellyttääkö tämä säännöstö silloinkin, kun kyse on 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta kiireellisestä elintärkeästä hoidosta, ennakkolupaa 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa?

____________

1 EUVL 2011, L 88, s. 45.

2 EUVL 2004, L 166, s. 1.

3 EUVL 2009, L 284, s. 1.