Language of document :

2018 m. gruodžio 11 d. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WO / Vas Megyei Kormányhivatal

(Byla C-777/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: WO

Atsakovė: Vas Megyei Kormányhivatal

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinės teisės nuostatomis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo srityje neįtraukiama galimybė a posteriori suteikti leidimą be išankstinio leidimo gauti sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas kitoje valstybėje narėje, net ir tuo atveju, kai laukiant išankstinio leidimo kyla realus pavojus, kad paciento sveikatos būklė negrįžtamai pablogės, nenustatomas apribojimas, prieštaraujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsniui?

2.    Ar valstybėje narėje nustatyta leidimų išdavimo sistema, kurią taikant tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo srityje neįtraukiama galimybė a posteriori suteikti leidimą net ir tuo atveju, kai laukiant išankstinio leidimo kyla realus pavojus, kad paciento sveikatos būklė negrįžtamai pablogės, atitinka 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES1 dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus būtinumo ir proporcingumo principus, taip pat laisvo pacientų judėjimo principą?

3.    Ar nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias, nepaisant prašymą suteikti gydymą pateikusio paciento sveikatos būklės, nustatomas 31 dienos procedūrinis terminas kompetentingai institucijai išduoti išankstinį leidimą ir 23 dienų terminas prašymui atmesti, atitinka 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą nustatyti protingus procedūrinius terminus, kuriais būtų atsižvelgiama į konkrečią [paciento] sveikatos būklę ir skubą bei individualias aplinkybes? Atsižvelgdama į prašymą institucija gali patikrinti, ar prašomas gydymas yra įtrauktas į paciento socialinį draudimą, ir, jei taip, ar jį per mediciniškai pagrįstą laikotarpį gali suteikti viešosiomis lėšomis finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, o jei ne, institucija tikrina paciento nurodyto teikėjo teikiamų paslaugų kokybę, saugumą ir išlaidų veiksmingumą.

4.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/20042 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo galima prašyti tik tokiu atveju, jei pacientas kompetentingai įstaigai pateikia prašymą išduoti išankstinį leidimą? Ar vis dėlto remiantis 20 straipsnio 1 dalimi tokiu atveju siekiant išlaidų kompensavimo galima pateikti prašymą leidimą išduoti a posteriori?

5.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsnio 1 dalies taikymo sritis apima atvejį, kai pacientas į kitą valstybę narę vyksta susitaręs dėl konkretaus sveikatos patikrinimo vizito ir laikinai kitai dienai po sveikatos patikrinimo jam paskirto vizito galimai operacijai ar medicininei intervencijai atlikti, ir kad dėl paciento sveikatos būklės operacija ar medicininė intervencija veiksmingai atliekama? Ar tokiu atveju pagal 20 straipsnio 1 dalį galima siekiant išlaidų kompensavimo pateikti prašymą leidimą išduoti a posteriori?

6.    Ar planinio gydymo sąvoka, kaip ji suprantama pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/20093 , nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 26 straipsnį, apima atvejį, kai pacientas į kitą valstybę narę vyksta susitaręs dėl konkretaus sveikatos patikrinimo vizito, ir laikinai kitai dienai po sveikatos patikrinimo jam paskirto vizito galimai operacijai ar medicininei intervencijai atlikti, ir kad dėl paciento sveikatos būklės operacija ar medicininė intervencija veiksmingai atliekama? Ar tokiu atveju pagal 26 straipsnį galima siekiant išlaidų kompensavimo pateikti prašymą leidimą išduoti a posteriori? Ar 26 straipsnio 3 dalyje nurodyto skubaus gyvybiškai būtino gydymo atveju ir 26 straipsnio 1 dalyje įvardytu atveju pagal nagrinėjamas teisės nuostatas taip pat būtinas išankstinis leidimas?

____________

1 OL L 88, 2011, p. 45.

2 OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.

3 OL L 284, 2009, p. 1.