Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. decembrī iesniedza Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(Lieta C-777/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: WO

Atbildētājs: Vas Megyei Kormányhivatal

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesiskais regulējums, kāds ir pamata lietā, kas saistībā ar pārrobežu veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanu izslēdz iespēju a posteriori atļaut veselības aprūpi, kas ir sniegta citā dalībvalstī bez iepriekšējas atļaujas, tostarp tad, ja, gaidot iepriekšēju atļauju, pastāv risks, ka pacienta veselība pasliktinātos neatgriezeniski, ir ierobežojums, kas ir pretrunā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 56. pantam?

Vai dalībvalsts atļauju sistēma, kas saistībā ar pārrobežu veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanu izslēdz iespēju a posteriori atļaut veselības aprūpi, kas ir sniegta citā dalībvalstī bez iepriekšējas atļaujas, tostarp tad, ja, gaidot iepriekšēju atļauju, pastāv risks, ka pacienta veselība pasliktinātos neatgriezeniski, atbilst nepieciešamības un samērīguma principiem, kas ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 1 8. panta 1. punktā, kā arī pacientu brīvas pārvietošanās principam?

Vai valsts tiesiskais regulējums, kas, neņemot vērā pacienta, kas iesniedz pieprasījumu, veselības stāvokli, nosaka kompetentajai iestādei 31 dienas procesuālo termiņu iepriekšējas atļaujas piešķiršanai un 23 dienas atļaujas atteikumam, atbilst saprātīgam procesuālajam termiņam, kurā tiek ņemts vērā konkrētais veselības stāvoklis un neatliekamība un individuāli apstākļi, kas ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 9. panta 3. punktā? Iestāde attiecībā uz pieprasījumu var pārbaudīt, vai aprūpes pakalpojumu sedz sociālais nodrošinājums, un, ja tā ir, – vai šo pakalpojumu medicīniski pamatotā laikposmā var sniegt valsts finansēts veselības aprūpes sniedzējs, bet, ja tā nav, tā pārbauda aprūpes, ko sniedz pacienta norādītais pakalpojuma sniedzējs, kvalitāti, drošību un aprūpes izmaksu lietderību.

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 2 20. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka pārrobežu veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanu var prasīt tikai tad, ja pacients iesniedz iepriekšējas atļaujas pieprasījumu kompetentajai iestādei? Vai arī 20. panta 1. punkts pats par sevi šādā gadījumā neizslēdz iespēju a posteriori iesniegt atļaujas pieprasījumu izmaksu atlīdzināšanai?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 20. panta 1. punkta piemērošanas jomā ietilpst gadījums, kurā pacients dodas uz citu dalībvalsti, iepriekš norunājis konkrētu apmeklējumu medicīniskajai apskatei un provizorisku apmeklējumu iespējamai operācijas vai medicīniskas iejaukšanās veikšanai nākamajā dienā pēc medicīniskās apskates, un pacienta veselības stāvokļa dēļ operācija vai medicīniska iejaukšanās tiek faktiski veikta? Vai šajā gadījumā ir iespējams saskaņā ar 20. panta 1. punktu a posteriori iesniegt atļaujas pieprasījumu izmaksu atlīdzināšanai?

Vai gadījums, kurā pacients dodas uz citu dalībvalsti, iepriekš norunājis konkrētu apmeklējumu medicīniskajai apskatei un provizorisku apmeklējumu iespējamai operācijas vai medicīniskas iejaukšanās veikšanai nākamajā dienā pēc medicīniskās apskates, un pacienta veselības stāvokļa dēļ operācija vai medicīniska iejaukšanās tiek faktiski veikta, ietilpst plānotas aprūpes jēdzienā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 3 , 26. panta izpratnē? Vai šajā gadījumā ir iespējams saskaņā ar 26. pantu a posteriori iesniegt atļaujas pieprasījumu izmaksu atlīdzināšanai? Vai steidzamas vai vitāli svarīgas aprūpes gadījumā, kas ir minēta 26. panta 3. punktā, tiesiskajā regulējumā ir prasīta arī iepriekšēja atļauja 26. panta 1. punkta gadījumam?

____________

1 OV 2011, L 88, 45. lpp.

2 OV 2004, L 166, 1. lpp.

3 OV 2009, L 284, 1. lpp.