Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 11. decembra 2018 – WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(vec C-777/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WO

Žalovaný: Vas Megyei Kormányhivatal

Prejudiciálne otázky

1.    Je vnútroštátna právna úprava, o akú ide v spore vo veci samej, ktorá v súvislosti s preplatením nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť vylučuje možnosť dodatočne povoliť zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia, a to aj vtedy, keď v prípade čakania na predchádzajúce povolenie existuje reálne riziko nezvratného zhoršenia zdravotného stavu pacienta, obmedzením odporujúcim článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)?

2.    Je povoľovací systém členského štátu, ktorý v súvislosti s preplatením nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť vylučuje možnosť dodatočného povolenia, a to aj vtedy, keď v prípade čakania na predchádzajúce povolenie existuje reálne riziko nezvratného zhoršenia zdravotného stavu pacienta, v súlade so zásadami nevyhnutnosti a primeranosti stanovenými v článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ1 z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ako aj so zásadou voľného pohybu pacientov?

3.    Je vnútroštátna právna úprava, ktorá bez ohľadu na zdravotný stav pacienta, ktorý podá žiadosť, stanovuje procesnú lehotu v dĺžke 31 dní na to, aby príslušný orgán udelil predchádzajúce povolenie, a procesnú lehotu v dĺžke 23 dní na zamietnutie žiadosti, v súlade s požiadavkou týkajúcou sa primeranej procesnej lehoty, ktorá zohľadňuje špecifický zdravotný stav, ako aj naliehavosť a individuálne okolnosti, stanovenou v článku 9 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti? Tento orgán môže v súvislosti so žiadosťou preskúmať, či sa na zdravotný výkon vzťahuje sociálne poistenie, a ak áno, či tento výkon môže uskutočniť v rámci časovej lehoty, ktorá je lekársky opodstatnená, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti financovaný z verejných zdrojov, zatiaľ čo v prípade, ak sa na zdravotný výkon nevzťahuje sociálne poistenie, preskúma kvalitu, bezpečnosť a nákladovú účinnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje poskytovateľ označený pacientom.

4.    Má sa článok 20 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/20042 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vykladať v tom zmysle, že o preplatenie nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť možno žiadať len v prípade, ak pacient predloží príslušnej inštitúcii žiadosť o predchádzajúce povolenie? Alebo článok 20 ods. 1 v takom prípade sám osebe nevylučuje možnosť podať žiadosť o dodatočné povolenie na účely preplatenia nákladov?

5.    Patrí prípad, keď pacient po tom, čo dostal konkrétny termín na lekárske vyšetrenie a predbežný termín na vykonanie možnej operácie alebo lekárskeho zákroku na deň nasledujúci po dni lekárskeho vyšetrenia, vycestuje do iného členského štátu a z dôvodu zdravotného stavu pacienta sa operácia alebo lekársky zákrok skutočne vykoná, do pôsobnosti článku 20 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia? Je v tomto prípade na účely článku 20 ods. 1 možné podať žiadosť o dodatočné povolenie na preplatenie nákladov?

6.    Patrí prípad, keď pacient po tom, čo dostal konkrétny termín na lekárske vyšetrenie a predbežný termín na vykonanie možnej operácie alebo lekárskeho zákroku na deň nasledujúci po dni lekárskeho vyšetrenia, vycestuje do iného členského štátu a z dôvodu zdravotného stavu pacienta sa operácia alebo lekársky zákrok skutočne vykoná, pod pojem naplánovaná liečba v zmysle článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/20093 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia? Je v tomto prípade na účely článku 26 možné podať žiadosť o dodatočné povolenie na preplatenie nákladov? Vyžaduje právna úprava aj v prípade naliehavej a životne dôležitej liečby uvedenej v článku 26 ods. 3 predchádzajúce povolenie v zmysle článku 26 ods. 1?

____________

1 Ú. v. EÚ L 88, 2011, s. 45.

2 Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1.

3 Ú. v. EÚ L 284, 2009, s. 1.