Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 11. decembra 2018 – WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(Zadeva C-777/18)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: WO

Tožena stranka: Vas Megyei Kormányhivatal

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali nacionalna ureditev, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki v zvezi s povračilom stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva možnost naknadne odobritve zdravstvenega varstva, ki je bilo v drugi državi članici zagotovljeno brez predhodne odobritve, izključuje tudi v primeru resničnega tveganja za nepovratno poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta zaradi čakanja na predhodno odobritev, pomeni omejitev, ki je v nasprotju s členom 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)?

2.    Ali je sistem odobritev države članice, ki v zvezi s povračilom stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva možnost naknadne odobritve izključuje tudi v primeru resničnega tveganja za nepovratno poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta zaradi čakanja na predhodno odobritev, v skladu z načeloma potrebnosti in sorazmernosti iz člena 8(1) Direktive 2011/24/EU1 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, in načelom prostega pretoka pacientov?

3.    Ali je nacionalna ureditev, ki ne glede na zdravstveno stanje pacienta, ki vlogo predloži, pristojnemu organu določa 31-dnevni postopkovni rok za izdajo predhodne odobritve in 23-dnevni rok za njeno zavrnitev, v skladu z zahtevo po razumnem postopkovnem roku, pri katerem se upoštevajo specifično zdravstveno stanje ter nujnost in posamezne okoliščine, iz člena 9(3) Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu? Organ lahko v zvezi z vlogo preveri, ali sistem socialne varnosti krije to storitev zdravstvenega varstva in, če je tako, ali jo lahko v z medicinskega vidika razumnem roku opravi izvajalec zdravstvenega varstva, ki se financira iz javnih sredstev, če pa to ni mogoče, preuči kakovost, varnost in stroškovno učinkovitost varstva, ki ga nudi pacientov izbrani izvajalec.

4.    Ali je treba člen 20(1) Uredbe (ES) št. 883/20042 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti razlagati v smislu, da je mogoče povračilo stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva zahtevati le, če pacient pri pristojni instituciji predloži vlogo za predhodno odobritev? Ali pa člen 20(1) a priori ne izključuje možnosti, da se po potrebi predloži vloga za naknadno odobritev povračila stroškov?

5.    Ali primer pacienta, ki v drugo državo članico odpotuje potem, ko mu je bil tam določen točen datum zdravniškega pregleda in okvirni datum morebitne operacije ali zdravniškega posega na dan po pregledu, in se ta operacija ali zdravniški poseg zaradi zdravstvenega stanja pacienta dejansko opravi, spada na področje uporabe člena 20(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti? Ali je v takem primeru mogoče za namene člena 20(1) predložiti vlogo za naknadno odobritev povračila stroškov?

6.    Ali primer pacienta, ki v drugo državo članico odpotuje potem, ko mu je bil tam določen točen datum zdravniškega pregleda in okvirni datum morebitne operacije ali zdravniškega posega na dan po pregledu, in se ta operacija ali zdravniški poseg zaradi zdravstvenega stanja pacienta dejansko opravi, spada pod pojem načrtovanega zdravljenja iz člena 26 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti? Ali je v takem primeru mogoče za namene člena 26 predložiti vlogo za naknadno odobritev povračila stroškov? Ali se na podlagi zakonodaje tudi v primeru nujnega zdravljenja življenjskega pomena iz člena 26(3) zahteva predhodna odobritev v skladu s členom 26(1)?

____________

1 UL L 88, 2011, str. 45.

2 UL L 166, 2004, str. 1.