Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 11 december 2018 – WO mot Vas Megyei Kormányhivatal

(Mål C-777/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i det nationella målet

Klagande: WO

Motpart: Vas Megyei Kormányhivatal

Tolkningsfrågor

Utgör en nationell lagstiftning, såsom den som tvisten rör i det nationella målet, en inskränkning som strider mot artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, när lagstiftningen, med avseende på ersättning för kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, innebär att det inte är möjligt att i efterhand beviljas tillstånd för hälso- och sjukvård som tillhandahållits i en annan medlemsstat utan förhandstillstånd, även när det finns en verklig risk för att patientens hälsotillstånd oåterkalleligt försämras för det fall förhandstillstånd inväntas?

Är en medlemsstats tillståndssystem förenligt med de principer om nödvändighet och proportionalitet som fastställs i artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård1 , samt principen om fri rörlighet för patienter, när tillståndssystemet, med avseende på ersättning för kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, innebär att det inte är möjligt att i efterhand beviljas tillstånd, även när det finns en verklig risk för att patientens hälsotillstånd oåterkalleligt försämras för det fall förhandstillstånd inväntas?

Är en nationell lagstiftning förenlig med villkoret om en rimlig förfarandefrist som beaktar sjukdomen i fråga samt hur brådskande fallet är och de individuella omständigheterna – enligt artikel 9.3 i direktiv 2011/24 – när det i lagstiftningen fastställs en förfarandefrist på 31 dagar inom vilken den behöriga myndigheten kan bevilja förhandstillstånd och en förfarandefrist på 23 dagar inom vilken nämnda myndighet kan neka sådant tillstånd, oberoende av hälsotillståndet hos den patient som gett in ansökan? Myndigheten kan, med avseende på ansökan, härvidlag pröva huruvida vårdtjänsten omfattas av sjukförsäkringen och, om så är fallet, huruvida tjänsten kan tillhandahållas inom en tid som är medicinskt försvarbar av en vårdgivare som finansieras med statliga medel, medan myndigheten, om så inte är fallet, gör en bedömning, utifrån aspekter avseende kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet, av den vård som ges av den vårdgivare som angetts av patienten.

Ska artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2 tolkas på så sätt att ersättning för kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård endast kan begäras om patienten ger in en ansökan om förhandstillstånd till den behöriga institutionen, eller är det i ett sådant fall inte uteslutet, enligt artikel 20.1 i sig, att en ansökan om tillstånd kan ges in i efterhand i syfte att få ersättning för kostnaderna?

Omfattar artikel 20.1 i förordning nr 883/2004 det fall där patienten beger sig till en annan medlemsstat efter att ha fått en bestämd besökstid för ett medicinskt erkännande och en preliminär besökstid för en eventuell operation eller annat medicinskt ingrepp dagen efter det medicinska erkännandet och, beroende på patientens hälsotillstånd, operationen eller det medicinska ingreppet faktiskt genomförs? Är det i ett sådant fall möjligt, enligt artikel 20.1, att ge in en ansökan om tillstånd i efterhand i syfte att få ersättning för kostnaderna?

Omfattar begreppet planerad vård, i den mening som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 20093 om tillämpningsbestämmelser till [förordning nr 883/2004], det fall där patienten beger sig till en annan medlemsstat efter att ha fått en bestämd besökstid för ett medicinskt erkännande och en preliminär besökstid för en eventuell operation eller annat medicinskt ingrepp dagen efter det medicinska erkännandet och, beroende på patientens hälsotillstånd, operationen eller det medicinska ingreppet faktiskt genomförs? Är det i ett sådant fall möjligt, enligt artikel 20.1, att ge in en ansökan om tillstånd i efterhand i syfte att få ersättning för kostnaderna? Innebär bestämmelserna krav på förhandstillstånd i det fall som avses i artikel 26.1 även i fråga om akut livsnödvändig vård enligt artikel 26.3?

____________

1 EUT 2011, L 88, s.45.

2 EUT L 166, 2004, s. 1.

3 EUT L 284, 2009, s. 1.