Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 24. ledna 2019 – SONAECOM, SGPS, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-42/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal Administrativo

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): SONAECOM, SGPS, SA

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Je v souladu s pravidly pro odpočet DPH stanovenými v šesté směrnici o DPH1 , konkrétně v jejím čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1, 2 a 5, aby navrhovatelka Sonaecom SGPS odpočetla daň na vstupu za poradenské služby v oblasti průzkumu trhu s cílem nabýt kapitálové podíly, pokud k dotčenému nabytí nedošlo?

Je v souladu s pravidly pro odpočet DPH stanovenými v šesté směrnici o DPH, konkrétně v jejím čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1, 2 a 5, aby navrhovatelka Sonaecom SGPS odpočetla daň na vstupu za úhradu provize společnosti BCP za přípravu a nastavení dluhopisů, které měly být začleněny do struktury financování společností, v nichž má podíl, a které v důsledku toho, že se příslušné investice nerealizovaly, šly v celém rozsahu k tíži společnosti Sonae, SGPS, tedy mateřské společnosti skupiny?

____________

1 Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně

Úř. věst. 1977, L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23