Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. janvārī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – SONAECOM, SGPS, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-42/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal Administrativo

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: SONAECOM, SGPS, SA

Atbildētāja apelācijas sūdzībā: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar PVN atskaitāmības noteikumiem, kas paredzēti Sestajā PVN direktīvā 1 , konkrēti tās 4. panta 1. un 2. punktā un 17. panta 1., 2. un 5. punktā, ir saderīgi, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja Sonaecom SGPS atskaita priekšnodokli par konsultāciju pakalpojumiem tirgus izpētes jomā, kas saņemti saistībā ar iecerētu līdzdalības iegādi, ja attiecīgā iegāde neīstenojās?

Vai ar PVN atskaitāmības noteikumiem, kas paredzēti Sestajā PVN direktīvā, konkrēti tās 4. panta 1. un 2. punktā un 17. panta 1., 2. un 5. punktā, ir saderīgi, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja Sonaecom SGPS atskaita priekšnodokli - par komisijas maksu, kas samaksāta BCP par obligāciju aizņēmuma organizēšanu un noformēšanu it kā nolūkā integrēt sev piederošo sabiedrību finansēšanas struktūru - kas pilnā apmērā tika pārnests koncerna mātesuzņēmumam Sonae SGPS, jo attiecīgie ieguldījumi neīstenojās?

____________

1     Padomes Sestā direktīva (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV 1977, L 145, 1. lpp.).