Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgija) 15. januarja 2019 – A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Zadeva C-24/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: A, B, C, D, E

Tožena stranka: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pomenita člena 2(a) in 3(2)(a) Direktive 2001/42/EGS1 , da je treba člen 99 Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (odredba flamske vlade z dne 23. decembra 2011 o spremembi odredbe flamske vlade z dne 6. februarja 1991 o določitvi flamskega pravilnika glede izdaje okoljskega dovoljenja in odredbe flamske vlade z dne 1. junija 1995 glede splošnih in sektorskih določb o okoljski higieni, v nadaljevanju: odredba z dne 23. decembra 2011), s katerima se navedeni odredbi prilagajata razvoju tehnologije, ki jo oddelek 5.20.6 v zvezi z nameščenimi napravami za pridobivanje električne energije s pomočjo vetrne energije uvaja v VLAREM II, in Omzendbrief „Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windelektrarnes“ (okrožnica „okvir za presojo in pogoji za namestitev vetrnih elektrarn“, v nadaljevanju: okrožnica) iz leta 2006 (v nadaljevanju: tudi s skupnim poimenovanjem: zadevna instrumenta), pri čemer oba vsebujeta različne določbe za namestitev vetrnih elektrarn, med drugim tudi varnostne ukrepe, glede na v načrtovalskih območjih določene norme v zvezi s povzročanjem sence in hrupa, razumeti kot „načrt ali program“ v smislu določb te direktive? Če se izkaže, da bi bilo treba pred izdajo zadevnih instrumentov izvesti presojo vplivov na okolje, ali lahko predložitveno sodišče pravne učinke teh nezakonitih instrumentov začasno obdrži v veljavi? V zvezi s tem je treba zastaviti nekaj podvprašanj:

1.     Ali se lahko upravni ukrep, kot je zadevna okrožnica, ki jo zadevni organ sprejme na podlagi svojega polja proste presoje in upravnih pooblastil, tako da pristojni organ dejansko ni bil zadolžen za izdelavo „načrta ali programa“, in za katerega tudi ni predpisan formalni postopek sprejemanja, šteje za načrt ali program v smislu člena 2(a) Direktive SPVO?

2.    Ali za to, da bi se instrument upravljanja ali splošno pravilo, kot npr. zadevna instrumenta, lahko štel za „načrt ali program“ v smislu člena 2(a) Direktive SPVO, zadostuje, da delno omejuje polje proste presoje organa, pristojnega za izdajanje dovoljenj, tudi če ne predstavlja zahteve ali nujnega pogoja za izdajo dovoljenja ali ni namenjen določanju okvira za prihodnja soglasja, ne glede na to, da evropski zakonodajalec ta namen šteje za sestavni element opredelitve pojma „načrti in programi“?

3.    Ali lahko instrument upravljanja, kot je zadevna okrožnica, izdelavo katerega narekuje pravna varnost in je zato posledica povsem svobodne odločitve, opredelimo kot „načrt ali program“ v smislu člena 2(a) Direktive SPVO in ali taka razlaga ni v nasprotju s sodno prakso Sodišča, da teleološka razlaga direktive ne sme bistveno odstopati od jasno izražene volje zakonodajalca Unije?

4.    Ali je možno oddelek 5.20.6 VLAREM II, ki vsebuje pravila, katerih sprejetje ni bilo predpisano, opredeliti kot „načrt ali program“ v smislu člena 2(a) Direktive SPVO in ali taka razlaga ni v nasprotju s sodno prakso Sodišča, da teleološka razlaga direktive ne sme bistveno odstopati od jasno izražene volje zakonodajalca Unije?

5.    Ali lahko instrument upravljanja in normativna odredba vlade, kakršna sta zadevna instrumenta, ki imata omejeno usmerjevalno vrednost, ali vsaj ne predstavljata okvira, iz katerega bi izhajala pravica do izvedbe projekta, in ki ne določata pravice do okvira, v skladu s katerim bi bilo mogoče dovoljevati projekte, šteti za „načrte ali programe“ v smislu člena 2(a) in 3(2) Direktive SPVO „ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov“ in ali taka razlaga ni v nasprotju s sodno prakso Sodišča, da teleološka razlaga direktive ne sme bistveno odstopati od jasno izražene volje zakonodajalca Unije?

6.    Ali je mogoče instrumenta upravljanja, kakršna sta okrožnica EME/2006/01- RO/2006/02, ki ima samo usmerjevalno vrednost, in/ali normativna odredba vlade, kot je oddelek 5.20.6 VLAREM II, ki določa samo minimalne okvire za podelitev dovoljenj in poleg tega kot splošno pravilo deluje popolnoma avtonomno, pri čemer oba vsebujeta samo omejeno število meril in rešitev in noben od njiju izključno ne določa niti enega merila ali rešitve, zaradi česar je mogoče zastopati stališče, da je mogoče na podlagi objektivnih okoliščin izključiti možnost, da bi lahko znatno vplivala na okolje, razumeti kot „načrt ali program“ v smislu člena 2(a) in člena 3(1) in (2) Direktive SPVO in zato kot pravna akta, ki z določitvijo pravil in kontrolnih postopkov, ki jih je treba uporabiti za zadevno področje, tvorita celovit skupek meril in rešitev za odobritev in izvrševanje enega ali več projektov, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje?

7.    Ali lahko sodišče, če je odgovor na prejšnje vprašanje nikalen, to ugotovi samo, potem ko je odredba ali psevdo-zakonodaja (kot so zadevni standardi VLAREM in okrožnica) sprejeta?

8.    Ali lahko sodišče, če je pristojno samo posredno zaradi ugovora, katerega rezultat velja le inter partes, in če iz odgovora na vprašanja za predhodno odločanje izhaja, da so zadevni instrumenti nezakoniti, odloči, da bo učinke nezakonite odredbe in/ali nezakonite okrožnice obdržalo v veljavi, če nezakoniti instrumenti prispevajo k cilju varstva okolja, ki se ga želi doseči tudi z direktivo v smislu člena 288 PDEU in so izpolnjeni pogoji prava Unije za tako obdržanje v veljavi (kot je navedeno v sodbi Association France Nature Environnement (zadeva C-379/15))?

9.    Ali lahko sodišče, če je odgovor na vprašanje 8 nikalen, odloči, da bo učinke izpodbijanih projektov obdržalo v veljavi, da bi s tem posredno izpolnilo zahteve prava Unije za obdržanje učinkov načrtov in programov, ki niso skladni z Direktovo SPVO, v veljavi (kot je določeno v sodbi Association France Nature Environnement)?

____________

1 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 157).