Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Испания), постъпило на 21 декември 2018 г. — KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Дело C-811/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Страни в главното производство

Жалбоподател: KA

Ответник: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 157 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че разглежданата в главното производство „добавка за майчинство“ към зависещите от вноски пенсии за осигурителен стаж и възраст, за преживял съпруг или за трайна неработоспособност — от получаването на която добавка са абсолютно и безусловно изключени бащите пенсионери, които могат да докажат, че са поели отглеждането на децата си — води до дискриминация при заплащането между работещите майки и работещите бащи?

Трябва ли забраната на дискриминацията, основана на пола — въведена с член 4, параграф 1 от Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване1 — да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредба от националното право като член 60 от Ley General de la Seguridad Social (Общ закон за социалното осигуряване) в консолидираната му редакция, одобрена с Real Decreta Legislativo 8/2015 de 30 de octubre (Кралски законодателен декрет 8/2015 от 30 октомври 2015 г.), която разпоредба абсолютно и безусловно изключва бащите пенсионери, които могат да докажат, че са поели отглеждането на децата си, от обхвата на предвидената бонификация при изчисляването на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за преживял съпруг или за трайна неработоспособност?

Трябва ли член 2 (параграфи 2, 3 и 4) и член 5 от Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд2 да се тълкуват в смисъл, че не допускат мярка като спорната в главното производство, която абсолютно и безусловно изключва бащите пенсионери, които могат да докажат, че са поели отглеждането на децата си, от обхвата на предвидената бонификация при изчисляването на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за преживял съпруг или за трайна неработоспособност?

Противоречи ли изключването на жалбоподателя от достъпа до бонификацията, произтичаща от испанската „добавка за майчинство“, на забраната на всяка форма на дискриминация по член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ОВ C 364, 2000 г., стр.1)?

____________

1     ОВ L 6, 1979 г., стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 192.

2     ОВ L 39, 1976 г., стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г. глава 5, том 1, стр. 164.