Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Španělsko) dne 21. prosince 2018 – KA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Věc C-811/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Účastníci původního řízení

Odvolatel: KA

Odpůrci: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Předběžné otázky

Má být článek 157 SFEU vykládán v tom smyslu že „příspěvek za mateřství“ vyplácený se starobním, vdovským či invalidním důchodem, jako je sporný příspěvek dotčený v původním řízení, z jehož pobírání jsou absolutně a bezpodmínečně vyloučeni otcové ve starobním důchodu, kteří mohou prokázat, že pečovali o své děti, je projevem diskriminace v oblasti odměňování mezi pracujícími matkami a pracujícími otci?

Má být zákaz diskriminace z důvodu pohlaví stanovený v čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení1 vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je článek 60 královského legislativního nařízení 8/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se schvaluje přepracované znění obecného zákona o sociálním zabezpečení, který absolutně a bezpodmínečně vylučuje z bonifikace stanovené pro výpočet starobních, vdovských či invalidních důchodů otce ve starobním důchodu, kteří mohou prokázat, že pečovali o své děti?

Má být článek 2 (odstavce 2, 3 a 4) a článek 5 směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky2 vykládán v tom smyslu, že brání opatření, jako je sporné opatření dotčené v původním řízení, které absolutně a bezpodmínečně vylučuje z bonifikace stanovené pro výpočet starobních, vdovských či invalidních důchodů otce ve starobním důchodu, kteří mohou prokázat, že pečovali o své děti?

Je vyloučení odvolatele z bonifikace z titulu španělského „příspěvku za mateřství“ v rozporu se zásadou zákazu diskriminace obsaženou v čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (2000/C 364/01)?

____________

1     Úř. věst. 1979, L 6, s. 24; Zvl. vyd. 05/01, s. 215.

2     Úř. věst. 1976, L 39, s. 40; Zvl. vyd. 05/01, s. 187.