Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spanien) den 21. december 2018 – KA mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Sag C-811/18)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parter i hovedsagen

Sagsøger: KA

Sagsøgte: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 157 TEUF fortolkes således, at det »moderskabstillæg«, som finder anvendelse på bidragsbaserede ydelser i form af alderspension, enkepension eller pension ved varig uarbejdsdygtighed, som det i hovedsagen omhandlede, og som absolut og ubetinget udelukker pensionister, der er fædre, som kan bevise, at de har varetaget pasningen af deres børn, medfører en lønmæssig forskelsbehandling mellem arbejdstagere, der er mødre, og arbejdstagere, der er fædre?

Skal forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af køn i artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring 1 fortolkes således, at det er til hinder for en national bestemmelse såsom artikel 60 i Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (kongeligt lovdekret nr. 8/2015 af 30.10.2015 om godkendelse af almindelig lov om social sikring), som absolut og ubetinget udelukker det tillæg, som er fastlagt med henblik på beregningen af alderspension, enkepension eller pension ved varig uarbejdsdygtighed, for pensionister, der er fædre, som kan bevise, at de har varetaget pasningen af deres børn?

Skal artikel 2 (stk. 2, 3 og 4) og artikel 5 i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår 2 fortolkes således, at de er til hinder for en foranstaltning som den i hovedsagen omhandlede, som absolut og ubetinget udelukker det tillæg, som er fastlagt med henblik på beregningen af alderspension, enkepension eller pension ved varig uarbejdsdygtighed, for pensionister, der er fædre, som kan bevise, at de har varetaget pasningen af deres børn?

Er hindringen for sagsøgerens opnåelse af den ydelse, som følger af det spanske »moderskabstillæg«, i strid med det forbud mod forskelsbehandling, der er fastsat i artikel 21, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01)?

____________

1     EFT 1979. L 6, s. 24.

2     EFT 1976, L 39, s. 40.