Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Hispaania) 21. detsembril 2018 – KA versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(kohtuasi C-811/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: KA

Vastustajad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklit 157 tuleb tõlgendada nii, et samaaegselt sissemaksetel põhineva vanadus-, toitjakaotus- või töövõimetuspensioniga makstav „emaduse pensionilisa“, mis on vaidluse all põhikohtuasjas ning mis on absoluutselt ja tingimusteta välistatud pensionisaajatest isadele, kes suudaksid tõendada, et nad on oma lapsi kasvatanud, põhjustab töötajatest emade ja isade vahel diskrimineerimise tasustamisel?

2.    Kas nimetaud nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas1 artikli 4 lõikes 1 sätestatud soolise diskrimineerimise keeldu tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugune liikmesriigi õigusnorm nagu kuninga 30. oktoobri 2015. aasta seadusandliku dekreedi 8/2015, millega kiidetakse heaks sotsiaalkindlustuse üldseaduse konsolideeritud redaktsioon, artikkel 60, mis välistab absoluutselt ja tingimusteta selles vanadus-, toitjakaotus- või töövõimetuspensioni arvutamiseks ette nähtud soodustuse pensionisaajatest isadele, kes suudaksid tõendada, et nad on oma lapsi kasvatanud?

3.    Kas nõukogu 9. veebruari 1976. aasta direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega2 artiklit 2 (lõiked 2, 3 ja 4) ja artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune meede, mis on põhikohtuasjas vaidluse all ja mis välistab absoluutselt ja tingimusteta sellega vanadus-, toitjakaotus- või töövõimetuspensioni arvutamiseks ette nähtud soodustuse pensionisaajatest isadele, kes suudaksid tõendada, et nad on oma lapsi kasvatanud?

4.    Kas Hispaania „emaduse pensionilisana“ ette nähtud soodustuse välistamine kaebaja puhul on vastuolus ELi põhiõiguste harta (2000/C 364/01) artikli 21 lõikes 1 sätestatud diskrimineerimiskeeluga?

____________

1 EÜT 1979, L 6, lk 24; ELT eriväljaanne 05/01, lk 215.

2 EÜT 1976, L 39, lk 40; ELT eriväljaanne 05/01, lk 187.