Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espanja) on esittänyt 21.12.2018 – KA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(asia C-811/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Pääasian asianosaiset

Valittaja: KA

Vastapuolet: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 157 artiklaa tulkittava siten, että pääasian kohteena olevan kaltainen maksuperusteisten vanhuuseläkkeiden, leskeneläkkeiden tai pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavien eläkkeiden osalta säädetty ”äitiyslisä”, joka suljetaan pois kokonaan ja ehdottomasti eläkkeellä olevilta isiltä, jotka kykenevät osoittamaan vastanneensa lastensa hoidosta, merkitsee työntekijöinä olevien äitien ja työntekijöinä olevien isien välistä palkkasyrjintää?

Onko miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY1 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettua sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltoa tulkittava siten, että se on esteenä yleisen sosiaaliturvalain konsolidoidun tekstin hyväksymisestä 30.10.2015 annetun kuninkaan asetuksen 8/2015 (Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) 60 §:n kaltaiselle kansalliselle oikeussäännölle, jossa suljetaan pois kokonaan ja ehdottomasti siinä säädetty hyvitys vanhuuseläkettä, leskeneläkettä tai pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä laskettaessa eläkkeellä olevilta isiltä, jotka voivat osoittaa vastanneensa lastensa hoidosta?

Onko miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9.2.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY2 2 artiklaa (2, 3 ja 4 kohta) ja 5 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan kaltaiselle toimenpiteelle, jolla suljetaan pois kokonaan ja ehdottomasti siinä säädetty hyvitys vanhuuseläkettä, leskeneläkettä tai pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä laskettaessa eläkkeellä olevilta isiltä, jotka voivat osoittaa vastanneensa lastensa hoidosta?

Onko se, että kantajalle ei myönnetä oikeutta Espanjan ”äitiyslisään” perustuvaan hyvitykseen, ristiriidassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 21 artiklan 1 kohtaan sisältyvän syrjintäkiellon kanssa?

____________

1 EYVL 1979, L 6, s. 24.

2 EYVL 1976, L 39, s. 40.