Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Španjolska) – KA protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(predmet C-811/18)

Jezik postupka:španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: KA

Druge stranke u žalbenom postupku: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 157. UFEU-a tumačiti na način da je „dodatak za majčinstvo”, koji se dodaje na starosne mirovine na temelju uplate doprinosa, mirovine za nadživjele osobe ili invalidske mirovine zbog trajne nesposobnosti za rad, poput sporne naknade u glavnom predmetu, iz kojeg se u potpunosti i bezuvjetno isključuju umirovljeni očevi koji mogu dokazati da su preuzeli skrb o svojoj djeci, diskriminirajući u području plaća zaposlenih očeva u odnosu na plaće zaposlenih majki?

2.    Treba li zabranu diskriminacije na temelju spola utvrđenu u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti1 tumačiti na način da joj se protivi nacionalno pravilo, poput članka 60. Real Decreta Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Kraljevska zakonodavna uredba 8/2015 od 30. listopada 2015. kojom se potvrđuje preinačeni tekst Općeg zakona o socijalnoj sigurnosti), kojim se umirovljene očeve koji mogu dokazati da su preuzeli skrb o svojoj djeci isključuje u potpunosti i bezuvjetno iz dodatka koji se njime utvrđuje radi izračuna starosne mirovine, mirovine za nadživjele osobe ili invalidske mirovine zbog trajne nesposobnosti za rad?

3.    Treba li članak 2. stavke 2., 3. i 4. i članak 5. Direktive Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pogledu pristupa zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju i napredovanju te uvjeta rada2 tumačiti na način da im se protivi mjera, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, kojom se umirovljene očeve koji mogu dokazati da su preuzeli skrb o svojoj djeci isključuje u potpunosti i bezuvjetno iz dodatka koji se njome utvrđuje radi izračuna starosne mirovine, mirovine za nadživjele osobe ili invalidske mirovine zbog trajne nesposobnosti za rad?

4.    Protivi li se isključenje žalitelja iz pristupa dodatku koji proizlazi iz španjolskog „dodatka za majčinstvo” zabrani svake diskriminacije iz članka 21. stavka 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (SL 2000., C 364, str. 1.)?

____________

1 SL 1979., L 6, str. 24. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 7.)

2 SL 1976., L 39, str. 40.