Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KA / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Byla C-811/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: KA

Atsakovai: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 157 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokia prie įmokomis grindžiamų senatvės, našlystės arba nuolatinio nedarbingumo pensijų pridedama „papildoma motinystės išmoka“, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kuri visais atvejais ir besąlygiškai neskiriama vyriškos lyties tėvams pensininkams, galintiems įrodyti, kad rūpinosi savo vaikais, yra diskriminacijos dėl atlyginimų tarp dirbančių motinų ir dirbančių tėvų atvejis?

2.    Ar draudimas diskriminuoti dėl lyties, nustatytas 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 79/7/EEB1 dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje 4 straipsnio 1 dalyje, turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai 2015 m. spalio 30 d. Karaliaus įstatyminio dekreto 8/2015, kuriuo patvirtinama Ley General de la Seguridad Social (Bendrasis socialinės apsaugos įstatymas) nauja redakcija, 60 straipsnis, kurioje numatytas papildomas stažas skaičiuojant senatvės, našlystės arba nuolatinio nedarbingumo pensijas besąlygiškai ir visais atvejais netaikomas vyriškos lyties tėvams pensininkams, galintiems įrodyti, kad rūpinosi savo vaikais?

3.    Ar 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyvos 76/207/EEB2 dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu 2 straipsnis (2, 3 ir 4 dalys) ir 5 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama tokia priemonė, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią nustatytas papildomas stažas skaičiuojant senatvės, našlystės arba nuolatinio nedarbingumo pensijas besąlygiškai ir visais atvejais netaikomas vyriškos lyties tėvams pensininkams, galintiems įrodyti, kad rūpinosi savo vaikais?

4.    Ar tai, kad pareiškėjui nesuteikiama galimybė gauti Ispanijos „papildoma motinystės išmoka“ pagrįstą papildomą stažą, prieštarauja nediskriminavimo pareigai, numatytai ES pagrindinių teisių chartijos (2000/C 364/01) 21 straipsnio 1 dalyje?

____________

1 OL L 6, 1979, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 215.

2 OL L 39, 1976, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 187.