Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. decembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spānija) – KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) un Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Lieta C-811/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: KA

Atbildētājas apelācijas instancē: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) un Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 157. pants jāinterpretē tādējādi, ka tāda “maternitātes piemaksa” pie uz iemaksām balstītas vecuma pensijas, pārdzīvojušā laulātā pensijas vai pastāvīgas darbnespējas pensijas, no kuras saņēmēju loka - kā tas noticis pamatlietā aplūkotās piemaksas gadījumā - pilnībā un kategoriski tiek izslēgti pensionējušies tēvi, kuri var pierādīt, ka ir uzņēmušies savu bērnu aprūpi, rada diskrimināciju darba samaksas jomā starp darba ņēmējām mātēm un darba ņēmējiem tēviem?

Vai Padomes Direktīvas 79/7/EEK (1978. gada 19. decembris) par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos 1 4. panta 1. punktā noteiktais diskriminācijas dzimuma dēļ aizliegums ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums kā ar Karaļa 2015. gada 30. oktobra leģislatīvo dekrētu Nr. 8/2015 apstiprinātās Vispārējā sociālā nodrošinājuma likuma pārstrādātās redakcijas 60. pants, kas no piemaksas, kura jāpierēķina uz iemaksām balstītai vecuma pensijai, pārdzīvojušā laulātā pensijai vai pastāvīgas darbnespējas pensijai, saņēmēju loka pilnībā un kategoriski tiek izslēgti pensionējušies tēvi, kuri var pierādīt, ka ir uzņēmušies savu bērnu aprūpi?

Vai Padomes Direktīvas 76/207/EEK (1976. gada 9. februāris) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem 2 , 2. pants (2., 3. un 4. punkts) un 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāds pasākums, kas - kā pamatlietā aplūkotais - no piemaksas, kura jāpierēķina uz iemaksām balstītai vecuma pensijai, pārdzīvojušā laulātā pensijai vai pastāvīgas darbnespējas pensijai, saņēmēju loka pilnībā un kategoriski tiek izslēgti pensionējušies tēvi, kuri var pierādīt, ka ir uzņēmušies savu bērnu aprūpi?

Vai apstāklis, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs ir izslēgts no Spānijas “maternitātes piemaksas” saņēmēju loka, ir pretrunā ES Pamattiesību hartas (2000/C 364/01) 21. panta 1. punktā ietvertajam diskriminācijas aizliegumam?

____________

1     OV 1979, L 6, 24. lpp.

2     OV 1976, L 39, 40. lpp.