Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Španielsko) 21. decembra 2018 – KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(vec C-811/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: KA

Žalovaný: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 157 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že príspevok za materskú dovolenku k starobnému dôchodku, vdovskému dôchodku alebo trvalému invalidnému dôchodku príspevkového typu, o aký ide vo veci samej, ktorý úplne a bezpodmienečne vylučuje otcov, ktorí sú dôchodcami a ktorí môžu preukázať, že prevzali výchovu svojich detí, vedie k diskriminácii v odmeňovaní medzi pracovníčkami – matkami a pracovníkmi – otcami?

Má sa zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia stanovený v článku 4 ods. 1 smernice Rady 79/7/EHS1 z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je článok 60 kráľovského legislatívneho dekrétu 8/2015 z 30. októbra 2015, ktorým sa schvaľuje prepracované znenie Ley General de Seguridad Social [všeobecný zákon o sociálnom zabezpečení], ktorý úplne a bezpodmienečne vylučuje zo zvýhodnenia, ktoré stanovuje pre výpočet starobného dôchodku, vdovského dôchodku alebo trvalého invalidného dôchodku otcov, ktorí sú dôchodcami a ktorí môžu preukázať, že prevzali výchovu svojich detí?

Majú sa článok 2 (ods. 2, 3 a 4) a článok 5 smernice Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky2 , vykladať v tom zmysle, že bránia opatreniu, o aké ide vo veci samej, ktoré úplne a bezpodmienečne vylučuje zo zvýhodnenia, ktoré stanovuje pre výpočet starobného dôchodku, vdovského dôchodku alebo trvalého invalidného dôchodku otcov, ktorí sú dôchodcami a ktorí môžu preukázať, že prevzali výchovu svojich detí?

Bráni zákaz diskriminácie uvedený v článku 21 ods. 1 Charty základných práv EÚ (2000/C 364/01) vylúčeniu žalobcu z prístupu k zvýhodneniu vyplývajúceho zo španielskeho príspevku za materskú dovolenku?

____________

1 Ú. v. ES L 6, 1979, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215.

2 Ú. v. ES L 39, 1976, s. 40; Mim. vyd. 05/001, s. 187.