Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Španija) 21. decembra 2018 – KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Zadeva C-811/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: KA

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 157 PDEU razlagati tako, da „dodatek za materinstvo“, ki se doda k starostni pokojnini, vdovski pokojnini ali pokojnini za trajno invalidnost in ki se obravnava v postopku v glavni stvari ter ki popolnoma in brezpogojno izključuje moške upokojence, ki lahko dokažejo, da so prevzeli nego in varstvo svojih otrok, povzroča različno obravnavanje delavk-mater in delavcev-očetov na področju plačila?

2.    Ali je treba prepoved diskriminacije na podlagi spola, določeno v členu 4(1) Direktive Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (79/7/EGS)1 , razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi, kakršna je člen 60 Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (kraljeva zakonska uredba 8/2015 z dne 30. oktobra o potrditvi prečiščene različice splošnega zakona o socialni varnosti), ki moške upokojence, ki lahko dokažejo, da so prevzeli nego in varstvo svojih otrok, popolnoma in brezpogojno izključuje iz prejemanja dodatka, ki ga določa za izračun starostne pokojnine, vdovske pokojnine ali pokojnine za trajno invalidnost?

3.    Ali je treba člen 2 (odstavke 2, 3 in 4) in člen 5 Direktive Sveta z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (76/207/EGS)2 razlagati tako, da nasprotujeta ukrepu, kakršen je obravnavani v sporu o glavni stvari, ki moške upokojence, ki lahko dokažejo, da so prevzeli nego in varstvo svojih otrok, popolnoma in brezpogojno izključuje iz prejemanja dodatka, ki ga določa za izračun starostne pokojnine, vdovske pokojnine ali pokojnine za trajno invalidnost?

4.    Ali je to, da se tožeči stranki ne prizna ugodnost, ki izhaja iz španskega „dodatka za materinstvo“, v nasprotju s prepovedjo diskriminacije, ki je določena v členu 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2000/C 364/01)?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 215.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 187.