Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spanien) den 21 december 2018 – KA mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-811/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parter i det nationella målet

Klagande: KA

Motparter: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 157 FEUF tolkas så att ett ”moderskapstillägg” till avgiftsfinansierad ålderspension, änkepension eller pension vid bestående arbetsoförmåga, såsom det som är omtvistat i det nationella målet och som fullständigt och ovillkorligt utesluter fäder som uppbär pension och som kan bevisa att de har uppfostrat sitt/sina barn, ger upphov till lönediskriminering mellan arbetstagare som är mödrar och arbetstagare som är fäder?

2)    Ska det förbud mot diskriminering på grund av kön som föreskrivs i artikel 4.1 i rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet1 tolkas så att det utgör hinder för en nationell bestämmelse som artikel 60 i kungligt lagstiftningsdekret 8/2015 av den 30 oktober 2015 om godkännande av den konsoliderade allmänna lagen om social trygghet, vilken fullständigt och ovillkorligt utesluter fäder som uppbär pension och som kan styrka att de har uppfostrat sitt/sina barn från det tillägg som föreskrivs där för beräkningen av ålderspension, änkepension och pension vid bestående arbetsoförmåga?

3)    Ska artikel 2 (punkterna 2, 3 och 4) och artikel 5 i rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor2 tolkas så att de utgör hinder för en åtgärd som den som är omtvistad i det nationella målet och som fullständigt och ovillkorligt utesluter fäder som uppbär pension som kan bevisa att de har uppfostrat sitt/sina barn från det tillägg som föreskrivs där för beräkningen av ålderspension, änkepension och pension vid bestående arbetsoförmåga?

4)    Utgör förbudet mot diskriminering i artikel 21.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01) hinder för att utesluta klaganden från tillgång till det tillägg som följer av det spanska ”moderskapstillägget”?

____________

1 EGT L 6,.1979, s. 24 ; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 111

2 EGT L 39, 1976, s. 40; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 191