Language of document : ECLI:EU:C:2019:307

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu)

11. dubna 2019(*)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Právo rozhodné pro vyživovací povinnosti – Nařízení (ES) č. 4/2009 – Haagský protokol – Nedostatečné uvedení důvodů, na základě kterých má předkládající soud pochybnosti o výkladu unijního práva – Zjevná nepřípustnost“

Ve věci C‑680/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5 (Česká republika) ze dne 29. října 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 5. listopadu 2018, v řízení

HJ

proti

II,

SOUDNÍ DVŮR (osmý senát),

ve složení F. Biltgen, předseda senátu, J. Malenovský a L. S. Rossi (zpravodajka), soudci,

generální advokát: Y. Bot,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout usnesením s odůvodněním podle čl. 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora,

vydává toto

Usnesení

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 15 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Úř. věst. 2009, L 7, s. 1, oprava Úř. věst. 2011, L 131, s. 26), jakož i čl. 3 odst. 1 a článku 5 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti, schváleného jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2009/941/ES ze dne 30. listopadu 2009 (Úř. věst. 2009, L 331, s. 17, dále jen „Haagský protokol“).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi HJ a II, jeho bývalou manželkou, ve věci návrhu HJ na zrušení výživného, jehož placení ve prospěch II mu bylo uloženo rozhodnutím rechtbank Groningen (soud v Groningenu, Nizozemsko) ze dne 4. září 2007.

 Spor v původním řízení a předběžná otázka

3        Účastníci původního řízení uzavřeli manželství v Nizozemsku. V letech 2001 až 2006 měli v České republice poslední společné místo obvyklého pobytu. V roce 2006 se HJ vrátil sám do Nizozemska.

4        Rozhodnutím ze dne 4. září 2007 rechtbank Groningen (soud v Groningenu) rozhodl podle nizozemského práva o rozvodu manželství II a HJ a uložil HJ povinnost přispívat na výživné II. V době vydání uvedeného rozhodnutí žil HJ ještě v Nizozemsku a II v České republice.

5        Dne 26. března 2012 podal HJ k předkládajícímu soudu návrh na zrušení tohoto výživného.

6        K tomuto datu žili HJ a II odděleně v České republice. HJ nicméně navrhoval, aby se použilo nizozemské právo.

7        Předkládající soud z článku 15 nařízení č. 4/2009 a z článků 3 a 5 Haagského protokolu dovozuje, že se vyživovací povinnosti mezi bývalými manželi řídí právem členského státu jejich posledního společného místa obvyklého pobytu, kterým je v projednávané věci Česká republika.

8        Tento soud však uvádí, že se poslední společné místo obvyklého pobytu účastníků původního řízení nacházelo v České republice do roku 2006, tedy před vstupem v platnost nařízení č. 4/2009, které se podle čl. 75 odst. 1 uvedeného nařízení použije mimo jiné pouze na řízení zahájená ode dne jeho použitelnosti.

9        Za těchto podmínek se Obvodní soud pro Prahu 5 (Česká republika) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„[K]teré právo je rozhodné pro posouzení předmětné věci, [...] české[,] či nizozemské[?]“

 K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

10      Podle čl. 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora platí, že je-li žádost o rozhodnutí o předběžné otázce zjevně nepřípustná, může Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta kdykoli rozhodnout usnesením s odůvodněním, aniž by pokračoval v řízení.

11      Toto ustanovení je třeba použít v projednávané věci.

12      Podle článku 94 jednacího řádu obsahuje každá žádost o rozhodnutí o předběžné otázce „stručné vylíčení předmětu sporu, jakož i rozhodných skutečností tak, jak byly zjištěny předkládajícím soudem, nebo alespoň vylíčení skutkových okolností, na kterých jsou otázky založeny“, „znění vnitrostátních předpisů, jejichž použití přichází v projednávané věci v úvahu, a případně příslušnou vnitrostátní judikaturu“, jakož i „uvedení důvodů, na základě kterých má předkládající soud pochybnosti o výkladu nebo platnosti určitých ustanovení práva Unie, jakož i vztah, který spatřuje mezi těmito ustanoveními a vnitrostátními právními předpisy použitelnými ve sporu v původním řízení“.

13      Informace poskytnuté v žádostech o rozhodnutí o předběžné otázce mají Soudnímu dvoru mimo jiné umožnit, aby dal užitečné odpovědi na otázky předložené předkládajícím soudem, tím, že mu poskytne výklad unijního práva, který je nezbytný k vyřešení sporu, jejž má tento soud rozhodnout (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. července 2016, Ogňanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, body 16 a 20, a usnesení ze dne 21. června 2018, Idroenergia, C‑166/18, nezveřejněné, EU:C:2018:476, body 11 a 18). V rámci spolupráce zavedené článkem 267 SFEU má tedy předkládající soud znát a náležitě dodržovat tyto požadavky týkající se obsahu žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce (rozsudek ze dne 10. listopadu 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, bod 61, a rozsudek ze dne 9. března 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, bod 72), které se odrážejí i v doporučení pro vnitrostátní soudy o zahájení řízení o předběžné otázce (Úř. věst. 2018, C 257, s. 1).

14      V projednávané věci předkládací rozhodnutí zjevně nesplňuje požadavek uvedený v čl. 94 písm. c) jednacího řádu, neboť z právního hlediska dostatečně neuvádí důvody, na základě kterých má předkládající soud pochybnosti o výkladu článku 15 nařízení č. 4/2009 a článků 3 a 5 Haagského protokolu a na základě kterých pokládá za nezbytné položit Soudnímu dvoru předběžnou otázku.

15      Předkládající soud totiž svou žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce ve skutečnosti nežádá Soudní dvůr o pomoc při výkladu uvedených ustanovení, ohledně nichž nemá žádné pochybnosti, nýbrž o pomoc při jejich použití s cílem určit právo rozhodné pro spor, který mu byl předložen. Konkrétně má za to, že s ohledem na kolizní kritéria stanovená v článcích 3 a 5 Haagského protokolu, a sice místo obvyklého pobytu oprávněného nebo poslední společné místo obvyklého pobytu bývalých manželů, jež se v projednávané věci nacházejí v České republice, by rozhodným právem v projednávané věci mělo být české právo. V této souvislosti předkládající soud pouze zmiňuje okolnost, že podle HJ se má použít nizozemské právo.

16      Kromě toho předkládající soud, aniž formuluje specifické otázky a upřesňuje důvody pro případné výkladové pochybnosti, pouze uvádí, že „poslední společné bydliště účastníků [původního řízení] bylo na území [České republiky] do roku 2006, tj. před přijetím […] Haagského protokolu a [nařízení č. 4/2009]“.

17      Tento soud nicméně neuvádí žádnou skutečnost umožňující porozumět tomu, zda má skutečně pochybnosti o použitelnosti ratione temporis nařízení č. 4/2009 a Haagského protokolu na spor v původním řízení, natož důvody, které jej vedly k takovýmto pochybnostem.

18      S ohledem na všechny předchozí úvahy je třeba konstatovat, že v souladu s čl. 53 odst. 2 jednacího řádu je projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce zjevně nepřípustná.

 K nákladům řízení

19      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl takto:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5 (Česká republika) ze dne 29. října 2018 je zjevně nepřípustná.

V Lucemburku dne 11. dubna 2019.

Vedoucí soudní kanceláře

 

Předseda osmého senátu

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Jednací jazyk: čeština.