Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2019 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-161/19)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Hermes a M. Noll-Ehlers, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Rakouská republika tím, že ve spolkové zemi Dolní Rakousy povoluje jarní lov sluky lesní, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků1 ;

uložil Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba směřuje proti povolení jarního lovu sluky lesní (scolopax rusticola) ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Samci sluky lesní smějí být na tomto území v době od 1. března do 15. dubna během tokání usmrceni, a to v maximálním počtu 1410 (od února 2017: 759) sluk lesních.

Z pohledu Komise porušuje sporná právní úprava zákaz jarního lovu podle čl. 7 odst. 4 směrnice 2009/147.

Rakouská republika tvrdí, že se na právní úpravu vztahuje výjimka podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/147. Podle této výjimky se mohou členské státy, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, odchýlit mimo jiné od ustanovení čl. 7 odst. 4 směrnice, aby v malém množství za přísně kontrolovaných podmínek a na základě výběru umožnily odchyt, držení nebo jiné rozumné využívání některých druhů ptáků. Podle ustálené judikatury Soudního dvora je na členských státech, aby prokázaly, že jsou splněny podmínky nezbytné pro uplatnění této výjimky.

Podle názoru Komise Rakouská republika neprokázala, že neexistuje jiné uspokojivé řešení ve smyslu úvodní věty čl. 9 odst. 1, ani nedoložila, že povolené maximální počty odstřelů splňují požadavek „malého množství“ podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice. Jiné uspokojivé řešení představuje podle všeho podzimní lov, jelikož sluka lesní se v nezanedbatelném množství vyskytuje v lovištích Dolních Rakous také na podzim. Rakouská republika nepředložila žádné přesvědčivé důkazy na podporu svého tvrzení, že jarní lov je pro populaci sluky lesní šetrnější než podzimní lov. Navíc je výpočet „malých množství“ nesprávný, jelikož rakouské orgány vycházejí z chybných referenčních populací.

____________

1 Úř. věst.. 2010 L 20, s. 7.