Language of document :

Sag anlagt den 22. februar 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-161/19)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes og M. Noll-Ehlers, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF 1 af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, idet den tillader forårsjagt på skovsneppe i delstaten Niederösterreich.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Nærværende søgsmål er rettet mod tilladelsen til forårsjagt på skovsneppe (Scolopax rusticola) i Niederösterreich. Skovsneppehanner må nedlægges i perioden fra den 1. marts til den 15. april under sneppetrækket og med et højeste antal tilladte jagtudtagninger på indtil 1410 skovsnepper (fra februar 2017: 759 skovsnepper).

Efter Kommissionens opfattelse tilsidesætter den omtvistede ordning forbuddet mod forårsjagt i artikel 7, stk. 4, i direktiv 2009/147.

Republikken Østrig gør gældende, at ordningen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/147. Herefter kan medlemsstaterne, såfremt der ikke findes nogen anden tilfredsstillende løsning, bl.a. fravige direktivets artikel 7, stk. 4, for på strengt kontrollerede betingelser at tillade selektiv indfangning, besiddelse eller enhver anden fornuftig anvendelse af bestemte fuglearter i mindre mængder. I henhold til Domstolens faste praksis påhviler det medlemsstaterne at bevise, at de herfor nødvendige betingelser foreligger.

Efter Kommissionens opfattelse har Republikken Østrig hverken påvist, at der ikke findes nogen anden tilfredsstillende løsning som omhandlet i den indledende sætning i artikel 9, stk. 1, eller redegjort for, at det højeste antal tilladte jagtudtagninger svarer til kravet »mindre mængder« i direktivets artikel 9, stk. 1, litra c). Efterårsjagten synes at være et tilfredsstillende alternativ, da der også findes skovsnepper i ikke ubetydelige mængder i jagtområderne i Niederösterreich om efteråret. Republikken Østrig har ikke fremlagt overbevisende dokumentation for det af den hævdede om, at forårsjagten er mere skånsom for bestandene af skovsnepper end efterårsjagten. Endvidere er beregningen af »mindre mængder« ikke korrekt, da de østrigske myndigheder tager udgangspunkt i de forkerte referencebestande.

____________

1 EUT 2010 L 20, s. 7.