Language of document :

22. veebruaril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-161/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes ja M. Noll-Ehlers)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Austria Vabariik lubab Alam-Austria liidumaal kevadeti metskurvitsat küttida, siis on Austria Vabariik rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta1 artikli 7 lõikest 4 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi puudutab luba küttida Alam-Austrias kevadeti metskurvitsaid (scolopax rusticola). Metskurvitsaid võib seal küttida 1. märtsist 15. aprillini pulmamängu ajal küttimismahus kuni 1410 (alates 2017. aasta veebruarist: 759) metskurvitsat.

Komisjoni arvates on kõnealune kord vastuolus direktiivi 2009/147 artikli 7 lõikes 4 sätestatud kevadise jahipidamise keeluga.

Austria Vabariik väidab, et kehtiv kord on kooskõlas direktiivi 2009/147 artikli 9 lõike 1 punktis c sätestatud erandiga. Selle sätte kohaselt võivad liikmesriigid teiste rahuldavate lahenduste puudumisel teha muu hulgas erandeid direktiivi artikli 7 lõikest 4, lubamaks range järelevalve tingimustes ja valikuliselt teatavate lindude vähesel arvul püüdmist, pidamist või muud mõistlikku kasutamist. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peavad liikmesriigid tõendama, et selleks vajalikud tingimused on täidetud.

Euroopa Komisjon leiab, et Austria Vabariik ei ole tõendanud teiste rahuldavate lahenduste puudumist artikli 9 lõike 1 tähenduses ega näidanud, et kehtestatud maksimaalne küttimismaht vastab artikli 9 lõike 1 punktis c sätestatud „vähese arvu“ tingimusele. Sügisene jahipidamine näib olevat rahuldav alternatiiv, kuna metskurvitsat esineb Alam-Austria jahialadel ka sügiseti suhteliselt arvukalt. Austria Vabariik ei ole esitanud veenvaid tõendeid oma väite kohta, mille kohaselt on kevadine jahipidamine metskurvitsale säästvam kui sügisene jaht. Pealegi on „vähene arv“ vääralt arvutatud, kuna Austria ametiasutused lähtuvad ebaõigetest võrdluspopulatsioonidest.

____________

1 ELT 2010, L 20, lk 7.