Language of document :

2019. február 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-161/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes és M. Noll-Ehlers meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság – mivel megengedi a erdei szalonka tavaszi vadászatát Alsó-Ausztria tartományban – nem teljesíti a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 7. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

E kereset az erdei szalonka (Scolopax rusticola) tavaszi vadászatának Alsó-Ausztriában való megengedése ellen irányul. Az erdei szalonka kakasok ott március 1-je és április 15-e között a nászrepülés közben elejthetők, méghozzá a maximális elejtési darabszám 1410 (2017 februárja óta: 759) erdei szalonka.

A Bizottság megítélése szerint a kérdéses szabályozás sérti a 2009/147 irányelv 7. cikkének (4) bekezdésében foglalt tavaszi vadászati tilalmat.

Az Osztrák Köztársaság azt állítja, hogy a szabályozás a 2009/147 irányelv 9. cikke (1) bekezdése c) pontjának eltérő rendelkezése alá esik. Eszerint a tagállamok, ha nincs más megfelelő megoldás, eltérhetnek többek között az irányelv 7. cikkének (4) bekezdésétől, hogy szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes madarak kis mennyiségű befogását, tartását vagy egyéb észszerűen indokolható hasznosítását engedélyezzék. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamok feladata annak igazolása, hogy teljesülnek az ehhez szükséges feltételek.

A Bizottság álláspontja szerint az Osztrák Köztársaság nem igazolta, hogy nincs más megfelelő megoldás a 9. cikk (1) bekezdése c) pontja bevezető mondatának értelmében, hogy a megengedett maximális elejtési darabszám megfeleljen az irányelv 9. cikke (1) bekezdése c) pontjában foglalt „kis [mennyiségnek]”. Az őszi vadászat kielégítő alternatívának tűnik, mivel az erdei szalonka az alsó-ausztriai vadászterületeken ősszel is nem jelentéktelen mennyiségben előfordul. Azon állítása alátámasztására, hogy a tavaszi vadászat az erdei szalonka állományokra nézve kíméletesebb lenne, mint az őszi vadászat, az Osztrák Köztársaság semmilyen meggyőző bizonyítékot nem terjesztett elő. Ezen túlmenően a „kis [mennyiség]” számítása helytelen, mivel az osztrák hatóságok téves referenciaállományokra hivatkoznak.

____________

1 HL 2010. L 20., 7. o.