Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 22. februārī – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-161/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Hermes un M. Noll-Ehlers)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, Lejasaustrijas federālajā zemē atļaujot sloku pavasara medības, Austrijas Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EEK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 1 7. panta 4. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir vērsta pret sloku (Scolopax rusticola) pavasara medību atļauju Lejasaustrijā. Sloku tēviņi tur var tikt medīti laikposmā no 1. marta līdz 15. aprīlim riesta lidojuma laikā, un, proti, nomedīto sloku maksimālais skaits ir līdz pat 1410 (kopš 2017. gada februāra – 759).

Komisijas ieskatā apstrīdētais regulējums ir pretrunā Direktīvas 2009/147 7. panta 4. punktā noteiktajam pavasara medību aizliegumam.

Austrijas Republika apgalvo, ka uz šo regulējumu attiecoties izņēmuma noteikums Direktīvas 2009/147 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Saskaņā ar to dalībvalstis, ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, var atkāpties tostarp no direktīvas 7. panta 4. punkta, lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā atļautu nelielā skaitā sagūstīt, turēt vai citādi saprātīgi izmantot dažus putnus. Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru dalībvalstīm ir jāpierāda tam vajadzīgo nosacījumu esamība.

Komisija uzskata, ka Austrijas Republika nav ne pierādījusi, ka nav cita pieņemama risinājuma 9. panta 1. punkta ievaddteikuma izpratnē, ne arī pierādījusi, ka pieļautais maksimālais nomedīto putnu skaits atbilst “neliela skaita” nosacījumam direktīvas 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Rudens medības, šķiet, ir pieņemama alternatīva, jo arī rudenī Lejasaustrijas medību apgabalos ir sastopamas slokas pietiekamā skaitā. Austrijas Republika nav iesniegusi pārliecinošus pierādījumus savam apgalvojumam, ka pavasara medības ir saudzējošākas sloku populācijai nekā rudens medības. Turklāt “neliela skaita” aprēķins nav pareizs, jo Austrijas iestādes balstās uz nepareizu references populāciju.

____________

1 OV 2010, L 20, 7. lpp.