Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii

(Sprawa C-161/19)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Hermes i M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że zezwalając na wiosenne polowanie na słonki w kraju związkowym Dolna Austria, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 ;

obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga skierowana jest przeciwko zezwoleniu na wiosenne polowanie na słonki (Scolopax rusticola) w Dolnej Austrii. Na słonki można tam polować w okresie od 1 marca do 15 kwietnia podczas lotu godowego, w maksymalnej liczbie do 1410 (od lutego 2017: 759) słonki.

Komisja uważa, że omawiane przepisy naruszają zakaz wiosennych polowań ustanowiony w art. 7 ust. 4 dyrektywy 2009/147.

Republika Austrii podnosi, że system jest objęty odstępstwem przewidzianym w art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/147. Na mocy tego przepisu, w przypadku braku innego zadowalającego rozwiązania, państwa członkowskie mogą odstąpić od stosowania między innymi art. 7 ust. 4 dyrektywy w celu umożliwienia selektywnego, w ściśle nadzorowanych warunkach, chwytania, przetrzymywania lub jakiegokolwiek innego rozsądnego wykorzystywania niektórych gatunków ptaków w małych ilościach. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału to do państw członkowskich należy wykazanie, że zostały spełnione niezbędne przesłanki.

Komisja stoi na stanowisku, że Republika Austrii ani nie wykazała, że nie istnieje inne zadowalające rozwiązanie w rozumieniu zdania wprowadzającego art. 9 ust. 1, ani nie wykazała, że maksymalna dozwolona liczba trafień spełnia wymóg „małych ilościˮ z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy. Jesienne polowania wydają się być zadowalającą alternatywą, ponieważ jesienią na obszarach łowieckich Dolnej Austrii nadal występują znaczne ilości słonki. Republika Austrii nie przedstawiła żadnych przekonujących dowodów na poparcie swojego twierdzenia, że wiosenne polowania są łagodniejsze dla populacji słonki drzewnej niż jesienne polowania. Ponadto obliczenie „małych ilościˮ jest nieprawidłowe, ponieważ władze austriackie stosują niewłaściwe populacje referencyjne.

____________

1 Dz.U. 2010 L 20, s.7.