Language of document :

Talan väckt den 22 februari 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-161/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes und M. Noll-Ehlers)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar1 genom att tillåta vårjakt på morkulla i delstaten Niederösterreich, och

förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan om fördragsbrott avser Republiken Österrikes beslut att tillåta vårjakt på arten morkulla (Scopolax rusticola) i delstaten Niederösterreich. Jakt på hanar är tillåten där under perioden den 1 mars–15 april under parningstiden med som mest 1 410 morkullor (sedan februari 2017: 759 exemplar).

Enligt kommissionens uppfattning strider de aktuella bestämmelserna mot förbudet mot vårjakt i artikel 7.4 i direktiv 209/147.

Republiken Österrike gör gällande att bestämmelserna omfattas av undantagsbestämmelsen i artikel 9.1 c i direktiv 2009/147. Enligt den bestämmelsen får medlemsstaterna, om det inte finns någon annan lämplig lösning, medge undantag från artikel 7.4, f ör att under strängt kontrollerade förhållanden och på selektiv grund tillåta fångst, hållande i fångenskap eller annan förnuftig användning av vissa fåglar i litet antal. Enligt domstolens fasta praxis ankommer det på medlemsstaten att visa att förutsättningarna för undantag är uppfyllda.

Kommissionen anser att Republiken Österriken varken har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning enligt artikel 9.1, eller att den högsta tillåtna fångstmängdenligt österrikiska bestämmelserna motsvarar ett ”litet antal” enligt artikel 9.1 c i direktivet. Höstjakt förefaller vara ett lämpligt alternativ, eftersom det finns ett stort antal morkullor i jaktområdena i Niederösterreich även under hösten. Republiken Österrike har inte åberopat någon övertygande bevisning till stöd för att vårjakt på morkulla skulle vara skonsammare än höstjakt. Dessutom är beräkningen av ett ”litet antal” felaktig eftersom de österrikiska myndigheterna har grundat sig på oriktiga referenspopulationer.

____________

1 EUT L 20, 2010, s. 7.